Po podatkih Statističnega urada RS je v letu 2016 petina gospodinjstev stroške formalnega izobraževanja plačevala lahko oz. zelo lahko. Več kot polovica gospodinjstev je plačevala oz. doplačevala za zdravstvene storitve. V 6 % gospodinjstev so potrebovali formalno oskrbo na domu (zdravstveno nego in/ali socialno oskrbo na domu).

Podaljšano bivanje in/ali druge oblike organiziranega otroškega varstva ne predstavljajo velikega bremena za gospodinjstva

V podaljšano bivanje oz. varstvo pred/po pouku in/ali v kakršnokoli drugo obliko organiziranega otroškega varstva je bilo v letu 2016 vključenih 30 % otrok, v starosti od 0 do 12 let.  Vrtec, kot najpogostejša oblika varstva otrok do odhoda v šolo, ni vključen. Med druge oblike organiziranega varstva spadajo, npr. cicibanove urice, dnevno varstvo, varstvo med počitnicami, vikendi, varstvo v posebnih dnevnih centrih. Za 55 % otrok so starši plačevali oz. doplačevali stroške storitev oz. spremljajoče stroške, npr. stroške kosila, malice in druge stroške, ki nastanejo v povezavi z varstvom. Večina gospodinjstev (91 %) je za stroške tovrstnih storitev plačevala znižano ceno, kar pomeni, da je glavnino stroškov pokrila država/občina. Za 45 % otrok pa so bile take oblike varstva brezplačne.
Stroške v povezavi s takimi oblikami otroškega varstva je brez težav (lahko oz. zelo lahko) plačevalo vsako tretje gospodinjstvo (35 %), z manjšimi težavami 26 % gospodinjstev, dokaj lahko 27 % in težko oz. zelo težko 12 % gospodinjstev.

Četrtina oseb, vključenih v terciarno izobraževanje, plačuje šolnino 

V letu 2016 je 10 % oseb, ki so bile vključene v programe za pridobitev javnoveljavne izobrazbe, plačevalo šolnino. S šolnino se krije stroške izvedbe izobraževalnega programa, ki niso zagotovljeni v okviru sredstev iz državnega/občinskega proračuna (npr. Waldorfska šola, izredni študij, študijski programi brez koncesije …). Glede na stopnjo izobrazbe, ki jo bodo osebe dosegle po končanem izobraževanju, je šolnino plačevalo 5 % oseb, vključenih v programe srednje strokovne ali splošne izobrazbe, in 25 % tistih oseb, ki bodo dosegle višješolsko, visokošolsko ali višjo izobrazbo. Med osebami, ki so za šolanje plačevale šolnino, jih je 83 % plačevalo polno ceno šolnine, 16 % pa znižano ceno šolnine.

Petini gospodinjstev plačevanje stroškov formalnega izobraževanja ne predstavlja težav

Večina gospodinjstev, v katerih je bila vsaj ena oseba vključena v formalno izobraževanje, se je soočala s stroški, ki nastanejo v povezavi z izobraževanjem, npr.  stroški za nakup učbenikov, knjig, šolskih potrebščin, plačilo prehrane, prevoza, šolskih izletov, ekskurzij, plačilo izpita, vpisnine, šolnine ipd.  Več težav s plačevanjem stroškov za izobraževanje so imela gospodinjstva, ki so bila materialno prikrajšana, saj je 91 % takih gospodinjstev izjavilo, da so omenjene stroške plačevali zelo težko oz. težko, med gospodinjstvi, ki niso bila materialno prikrajšana, pa je bilo takih 21 %.

Celotna novica: SURS, 14. 9. 2017

(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)