Na posameznega zaposlenega prebivalca Slovenije pride 1,45 osebe, ki so brezposelne, delovno neaktivne ali mlajše od 15 let. Vsaka tretja ženska, stara 15 ali več let, je po statusu aktivnosti upokojenka.

Stopnja delovne aktivnosti je najvišja v starosti 33–45 let. Delovno spodobno prebivalstvo (v Sloveniji 1,76 milijona oz. 85,8 %) so po mednarodnih priporočilih osebe, stare 15 ali več let. To je tudi starost, pri kateri je v Sloveniji zakonsko dovoljena zaposlitev, vendar je zaposlenost mladoletnih oseb (to so osebe, stare 15–17 let) zanemarljiva. Med prebivalci v starosti 22 let je zaposlenih četrtina, v starosti 23 let tretjina, v starosti 25 let pa polovica. Med prebivalci v starosti 33–45 let ni zaposlenih samo 15 % prebivalcev, iskalcev zaposlitve pa je med temi osebami 6,7 %. Naslednja prelomnica je pri starosti 55 oz. 56 let; takrat se delež zaposlenih zmanjša na polovico posamezne generacije, nato pa se stopnja delovne aktivnosti izredno hitro znižuje in v starosti 61 let je zaposlenih samo še 10 % prebivalcev.

Število aktivnih moških presega število aktivnih žensk skoraj za 95.000.  Velike razlike v aktivnosti moških in žensk so posledica treh dejavnikov: 

– poznejšega vstopa žensk na trg dela oz. v zaposlenost (to je neposredno povezano z dejstvom, da je precej več žensk kot moških vključenih v terciarno izobraževanje);
– zgodnejšega upokojevanja žensk zaradi dosedanjih zakonskih razlik med moškimi in ženskami v trajanju delovne dobe in zaradi minimalne starosti, potrebne za upokojitev;
– večjega števila moških v starosti 15–74 let (skoraj 24.000), in sicer predvsem kot posledica specifične spolne sestave tujcev v Sloveniji; moški namreč izrazito prevladujejo (od štirih tujcev so trije moški).
Ženske se začnejo v večji meri zaposlovati pri 26 letih, ko je zaposlena vsaj polovica generacije. Med ženskami v starosti 15–26 let je med tremi prebivalci zaposlena samo ena. Med ženskami v starostih 32–48 let je zaposlenih vsaj 80 % in v teh starostih so tudi razlike med stopnjama delovne aktivnosti za moške in za ženske najmanjše. Ženske začnejo v največji meri trg dela zapuščati pri starosti 55 let (pri teh letih je zaposlene že manj kot pol generacije), po 60. letu starosti pa je bilo zaposlenih le še 2.680 žensk.

Več kot dve tretjini tujcev zaposleni
1. januarja 2011 je bilo med tujci (priseljenci) v Sloveniji 76.000 takih, ki so bili starejši od 15 let in med temi je bilo skoraj 52.000 zaposlenih; stopnja delovne aktivnosti za tujce je tako znašala 67,9 % (za vse prebivalce pa znaša 47,5 %). Spol je pri tujcih zelo pomembna determinanta zaposlenosti. Stopnja delovne aktivnosti moških med tujci je 80-odstotna; višja je v vseh starostnih skupinah od 22 do 51 let, v starosti 24 do 37 let presega celo 90 %. Nasprotno pa je stopnja delovne aktivnosti tujk (36,6 %) podpovprečna in le izjemoma v štirih starostih dosega polovico generacije. Hkrati pa je med tujkami izjemno visok delež iskalk zaposlitve (stopnja brezposelnosti znaša 20 %). Največ tujk (41 %) je po statusu aktivnosti razvrščenih med druge neaktivne osebe (gospodinje, prejemnice socialnih pomoči), zelo podpovprečno pa so vključene v izobraževalne programe. Na terciarni ravni se jih izobražuje le 2,8 % (med vsemi prebivalkami znaša ta delež 6,0 %).

Med neaktivnimi prebivalci je skoraj dve tretjini upokojencev

Pri določanju statusa aktivnosti smo kot upokojence v skladu z mednarodnimi priporočili ter Uredbo EU o popisih prebivalstva in stanovanj upoštevali tiste prejemnike, ki dobivajo starostno, invalidsko ali družinsko pokojnino (prejemnike družinske pokojnine smo upoštevali samo izjemoma, in sicer takrat, kadar nismo mogli določiti drugega statusa aktivnosti, saj družinsko pokojnino lahko prejemajo tudi študenti oz. dijaki); državno pokojnino pa smo upoštevali kot socialno pomoč. Vsaj eno od teh treh pokojnin je prejemalo 511.000 prebivalcev Slovenije. To pomeni, da je med prejemniki pokojnin le manj kot 2 % takih, ki po statusu aktivnosti niso razvrščeni med upokojence. Čeprav je žensk med zaposlenimi precej manj kot moških, pa je zaradi daljšega pričakovanega trajanja življenja za ženske (to po starosti 65 let znaša približno 3 do 4 leta več kot za moške) upokojenka vsaka tretja prebivalka Slovenije, starejša od 15 let, upokojenec pa vsak četrti prebivalec, starejši od 15 let.

Vir: SURS, 28. 12. 2011

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)