Na spletn strani Ministrstva za notranje zadeve so objavljeno več o podpisanem Dogovoru o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014:

Večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je v ponedeljek, 20. maja 2013, podpisala Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014. Dokument je v imenu vladne pogajalske skupine podpisal njen vodja minister za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregor Virant.

Omenjeni Dogovor je bil s strani vodje pogajalske skupine vlade in pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja parafiran 14. maja 2013, vsebina pa je bila usklajena med pogajanji, ki so potekala od začetka aprila dalje. Po parafiranju so v preteklem tednu dokument potrjevali še v sindikalnih centralah, vlada pa ga je obravnavala na seji v četrtek, 16. maja 2013.      

Ukrepi bodo začeli veljati s 1. junijem 2013. Letos naj bi z ukrepi privarčevali 108,6 milijona, prihodnje leto pa 182,6 milijona evrov. Največ prihranka prinaša nova plačna lestvica in nižja vplačila za dodatno pokojninsko zavarovanje.  

Nova plačna lestvica bo veljala od 1. junija letos do 31. decembra 2014. Vsem javnim uslužbencem se bodo plače znižale najmanj za pol odstotka, nato pa se z zmanjšanjem razpona med plačnimi razredi znižanje plač povečuje progresivno. Tisti v višjih plačnih razredih bodo znižanje občutili znatno bolj od tistih z nižjimi plačami. Z znižanjem osnovnih plač, ki bi bilo od pol do največ 4,86 odstotka, bo država letos prihranila 25,3 milijona evrov, prihodnje leto pa 50,6 milijona evrov.  

Na področju vplačevanja za dodatno pokojninsko zavarovanje, bo država v letošnjem letu javnim uslužbencem vplačevala 20 odstotkov premije, v prvi polovici prihodnjega leta 25 odstotkov, nato pa do konca prihodnjega leta 30 odstotkov. S tem ukrepom bo država letos privarčevala 26,82 milijona evrov, prihodnje leto pa 48,64 milijona evrov. Ta ukrep bo veljal do konca leta 2014.  

V skladu s sodnimi odločbami bo razlika do polnega lanskega regresa za letni dopust vsem javnim uslužbencem izplačana pri majski plači, in sicer skupaj z zamudnimi obrestmi.      

Regres za letos bo izplačan v skladu z zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), torej različno glede na plačni razred. Tako bodo tisti, ki so uvrščeni do vključno 13. plačnega razreda, dobili regres v višini 692 evrov, uvrščenim od 14. do vključno 30. plačnega razreda bodo izplačali regres v znesku 484,40 evra, tistim, ki sodijo od 31. do vključno 40. plačnega razreda, pa bodo izplačali regres v višini 346 evrov. Zaposleni, ki so uvrščeni v 41. ali višji plačni razred, regresa za leto 2013 ne bodo dobili.  

Tudi za leto 2014 bo regres pripadel zaposlenemu glede na plačni razred, pri čemer je to urejeno v Zakonu o izvrševanju proračuna (ZIPRS 1314). Do vključno 15. plačnega razreda bo tako regres znašal 692 evrov, od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,4 evra, od 31. do vključno 40. plačnega razreda pa 346 evrov. Zaposleni, ki so uvrščeni od 41. do vključno 50. plačnega razreda, bodo dobili 100 evrov, tistim od 51. plačnega razreda naprej pa regres ne bo pripadal.  

 Izplačilo zaostalih napredovanj bo prestavljeno s 1. junija 2013 letos na 1. april 2014. S tem bo letos prihranek v višini 50 milijonov evrov, prihodnje leto pa 33,3 milijona.

V letu 2014 sicer napredovanj v plačne razrede in nazive ne bo. Prav tako se leto 2014 ne šteje v napredovalno obdobje.      

Redna delovna uspešnost se v letu 2014 ne izplačuje.

Omejitve delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, ki bodo veljale do 31.12.2014 (10 točka Dogovora) se izplačujejo, kot sledi:      

 – višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca;

– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca;

– javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova v letu 2014 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela za javne uslužbence (10% osnovne plače);

– za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko v letu 2014 uporabniki proračuna porabijo največ 60 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.  

Znižanje dodatka za akademski naziv za 50 odstotkov bo trajen ukrep, ki za letošnje leto pomeni 1,429 milijona evrov prihranka, prihodnje leto pa 2,857 milijona evrov. Znižuje se nadomestilo za bolniško odsotnost za prvi mesec z 90 na 80 odstotkov, ki je za letos ocenjena na 3,94 milijona evrov prihranka, prihodnje leto pa 7,89 milijona evrov.  

Z izenačitvijo pokojninske dobe za moške in ženske se trajno ukinja tudi povečan dodatek za delovno dobo v višini 0,1 odstotka osnovne plače, ki so ga prejemale ženske za vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe. To bo letos prineslo 1,56 milijona evrov prihranka, prihodnje leto pa 3,12 milijona evrov.  

Zmanjšanje števila zaposlenih za en odstotek v letu 2014 bi prineslo 40 milijonov evrov prihranka.  

Člani sindikatov, ki so podpisali dogovor, bodo prejemali 20 odstotkov višje jubilejne nagrade in za 20% višjo solidarnostno pomoč.  

Skupaj učinek dodatnih ukrepov za znižanje plačne mase za letos tako znaša 108,6 milijona evrov, naslednje leto pa 182,6 milijona evrov. Skupni prihranek ukrepov skupaj s prihranki, ki so učinek Zakona za uravnoteženje javnih financ je za leto 2013 ocenjen na 238,7 milijona evrov, za prihodnje leto pa 262,7 milijona evrov.

Vir: MNZ, 24. 5. 2013

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)