Na spletišču europa.eu je z dne 28. 1. 2014 objavljena povezava na poročilo Komisije Evropskemu Parlamentu in Sveto o izvajanju priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009, da se oblikuje Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti v poklicnem usposabljanju in izobraževanju (v angleščini, pdf).

Mreža EQAVET povezuje predstavnike držav članic, Evropske komisije, delodajalcev in sindikatov za spodbujanje sodelovanja pri razvijanju in izboljševanju sistemov zagotavljanja kakovosti. Poročilo je pripravljeno na rezultatih prve evalvacije EQAVET.

Podatki kažejo, da se je, tudi zaradi okvira, do neke mere že razvila kultura kakovosti, in sicer prek podpore, kot je online orodje za izgradnjo in spremljanje sistemov zagotavljanja kakovosti ter spodbujanja izmenjave izkušenj in najboljši praks prek omrežja EQAVET. Vendar so potrebni nadaljnji ukrepi za izboljšanje transparentnosti zagotavljanja kakovosti in vzpostavitve zaupanja v priznane kvalifikacije v posameznih državah.

Če želi Evropa izstopiti iz gospodarske krize, potrebuje pametno rast, tj. višje kvalificirane delavce. Po Cedefopovih napovedih se bo povpraševanje po nizko kvalificiranih delavcih zmanjšalo, medtem ko se bo povpraševanje po višje kvalificiranih delavcih povečalo; največje povpraševanje bo po srednje kvalificiranih delavcih.

V tej povezavi mora poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) prevzeti najpomembnejšo vlogo, kar poudarja tudi Komisija v seriji nedavnih strateških dokumentov.

Kljub močnemu političnemu poudarku, se VET še naprej sooča s pomembnimi izzivi: povečati privlačnost poklicnega izobraževanja, okrepiti učenje na delu in pomen delovnega trga, še dodatno razvijati usmerjanje poklicne in izobraževalne poti, spodbujati poklicni razvoj učiteljev in trenerjev ter okrepiti prepoznavanje in preglednost rezultatov poklicnega izobraževanja med državami in med različnimi potmi izobraževanja.

Zagotavljanje kakovosti (QA) je pomemben vidik premagovanja teh izzivov, predvsem v povezavi z odpravljanjem razhajanj v znanjih in spretnostih ter večjo zaposljivostjo mladih.

Referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (EQAVET) je referenčni instrument, prek katerega lahko države članice spodbujajo in spremljajo stalne izboljšave sistemov VET. Okvir dodatno pripomore k izboljšanju kakovosti VET ter večji transparentnosti in usklajenosti razvoja politik in usmeritev poklicnega izobraževanja in usposabljanja med državami članicami. S tem pa dodatno spodbuja zaupanje, mobilnosti delavcev in učencev ter vseživljenjsko učenje.

Okvir zajema ciklus petih faz (načrtovanje, izvedba, evalvacija in pregled). Za vsako fazo so pripravljena merila kakovosti in okvirni kazalniki, ki se uporabljajo na ravni sistema VET, izvajalca in priznavanja kvalifikacije. Nudi sistematični način ugotavljanja kakovosti z močnim poudarkom na spremljanju in izboljševanju kakovosti prek kombiniranja notranje in zunanje evalvacije, pregledovanja ter drugih procesov s pomočjo meritev in kvalitativne analize.

(Skupno 4 obiskov, 1 današnjih obiskov)