Na spletni strani ministrstva za delo je z dne 10. 10. 2013 objavljena novica o tem, da je Vlada sprejela posodobitev Programa za otroke in mladino 2006-2016.

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Posodobitev Progama za otroke in mladino 2006-2016 (POM), in sicer za obdobje 2013-2016. Namen posodobitve POM je s strokovno razpravo opredeliti potrebno vizijo prihodnosti slovenskih otrok in mladine ter oblikovati usmeritve in ukrepe za njeno uresničitev na podlagi aktualnih trendov kakovosti življenja otrok in mladine v luči družbenih razmer v Sloveniji.

 
 
 

 

Na področju zdravja je poudarek ukrepov na večji dostopnosti do storitev zdravstvenega varstva ter oceno potencialnih vplivov področnih strategij na zdravje, na posodabljanju izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva in vzgoje za zdravje nosečnic, otrok in mladine v skladu s strokovnimi priporočili, ki temeljijo na dokazih, na razvoju programov in ukrepov za krepitev duševnega zdravja skozi vsa razvojna obdobja in ukrepih v zvezi s prepoznavanjem in obravnavo nasilja nad otroki ter preventiva na področju zdrave spolnosti.

Na področju družine bo treba ustvarjati družbeno okolje, kjer bo oblikovanje družine prepoznano v smislu večje konkurenčnosti staršev, kjer bo vzpostavljen boljši odnos podjetij do zaposlenih staršev, poudarek bo tudi na spodbujanju in krepitvi razvoja programov za družine in vse njihove člane, krepitvi mreže družinskih centrov kot podporne oblike mreženja in izmenjave izkušenj ter ustanovitvi vladnega telesa za spremljanje položaja otrok in samega POMa, s čimer bi dali večji poudarek aktivnostim vseh organov. 

 

Na področju izobraževanja bo poudarek na  oblikovanju več programov znotraj vzgojno-izobraževalnega (VIZ) sistema za izbiro pravega poklica, na zagotovitvi sistemskih pogojev za uspešnejše dokončanje izobraževanja za otroke iz rizičnih skupin ter na oblikovanju tranzicijskega modela.

 

Področje socialne zaščite bo imelo naslednje prednostne usmeritve: krepitev podpornih socialnih mrež in preventivnih programov, pluralnost storitev, prilagoditev mreže kriznih centrov za mlade konkretnim potrebam uporabnikov, merjenje sprotnih učinkov nove socialne zakonodaje, posebni ukrepi za zmanjševanje revščine in socialne vključenosti.

Na področju posebne družbene skrbi za otroke in mladino bodo prednostne naloge naslednje: sprememba predpisov na področju obravnave otrok s posebnimi potrebami, tako da jim bo v čim večji meri omogočeno samostojno življenje, krepitev deinstitucionalizacije kot možnost izbire, razvoj sistema mobilne pomoči za tiste otroke s posebnimi potrebami, ki ne morejo priti v svetovalne centre, prilagoditev programov VIZ za uspešno integracijo otrok s posebnimi potrebami in zagotovitev socialne vključenosti po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, zagotoviti več romskih pomočnic in pomočnikov za večjo vključenost romskih otrok v VIZ, poiskati ustreznejšo namestitev za mladoletne tujce, informirati otroke in mladino v zvezi z trgovino z ljudmi in drugimi rizičnimi pojavi v družbi, sofinanciranje programov reintegracije in resocializacije za otroke z odklonskim vedenjem.

 

Na področju zaščite otrok in mladine pred drogami in nasiljem bo v ospredju: ustanovitev institucije z različnimi strokovnjakinjami in strokovnjaki za celovito obravnavo otroka žrtve ter nudenje takojšnje pomoči, izvedba posebnih oblik namestitve za oškodovane otroke in pospešitev izobraževanja strokovnjakov.

 

Na področju drog bodo v ospredju naslednji cilji: združeni ukrepi za prepovedane droge, alkohol in tobak, poudarek na preventivnih aktivnostih za ciljne skupine, otrokom iz družin z izkušnjo zlorabe alkohola omogočiti strokovno pomoč, preventiva na področju vožnje avtomobila pod vplivom alkohola, doseči zmanjšanje dostopnosti tobačnih izdelkov in omejiti marketinške aktivnosti na tem področju, programi za opuščanje kajenja za mladostnice in mladostnike.

 

Na področju urejanja prostora bosta v ospredju zagotovitev sistemske vključitve potreb otrok in mladine v strateške dokumente o upravljanju s prostorom in zagotovitev dostopnosti otroških igrišč tudi v popoldanskem času ter med počitnicami.

Področje participacije otrok in mladine v postopkih, ki pomembno vplivajo na kakovost njihovega življenja in delovanja, je opredeljeno povsem na novo, saj v Sloveniji doslej nismo namenjali tem aktivnostim potrebne pozornosti.

 

Na področju kulture bo v ospredju načrten razvoj kulturno-umetnostne vzgoje, ki vključuje zagotavljanje dostopnosti kakovostne kulturne ponudbe in večjo vključenost otrok in mladih v kulturi, poseben poudarek bo na razvoju bralne kulture, vključevanje kulture v različnih drugih resorjih (zdravje, družina in sociala, okolje idr.). Kultura za mlade, z mladimi in kultura mladih mora biti pomemben element nacionalne in lokalne politike, kultura mora postati del vsakdanjega življenja otrok in mladih.

 

V prenovljenem POMu so upoštevana tudi priporočila oziroma sklepne ugotovitve Odbora Združenih narodov za otrokove pravice po Konvenciji o otrokovih pravicah, ki jih Odbor za otrokove pravice Republiki Sloveniji podal letos.

 

Pri tem je prednostna naloga osredotočanje na tiste usmeritve in aktivnosti, ki pomenijo spremembe, dopolnitve ali nove rešitve v že rednih aktivnostih državnih in drugih služb na področju skrbi za otroke. Da bo do konkretizacije programa zares prišlo, mu bodo kot sestavni del tudi v prihodnje sledili akcijski načrti z navedbo odgovornih nosilcev, načina in dinamike izvedbe posameznih nalog, oceno potrebnih finančnih sredstev za njihovo uresničevanje ter poročila o uresničevanju razvojnega programa. S soglasjem k dokumentu so se posamezna ministrstva zavezala, da bodo za realizacijo ukrepov vnaprej predvidela namenska sredstva.”

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)