Na spletišču ministrstva za izobraževanje je dne 26. 5. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o tem, da bo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja razvoja 1. junija v Ljubljani organiziralo strokovni posvet z naslovom »Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost« (prijava na posvet).

ETTR je vseevropska pobuda za spodbujanje in večjo predstavljivost aktivnosti, projektov in dogodkov, ki podpirajo trajnostni razvoj in se bodo odvijali v
tednu 30. 5 – 5. 6. 2015. V ta namen je vzpostavljen spletni portal. To je priložnost za bolj celosten pristop h komuniciranju o trajnostnem razvoju v okviru Slovenije, pa tudi za promocijo na evropski ravni. Letak z osnovnimi informacijami o ETTRinformacijami o ETTR

ETTR

Posvetu, ki ga MOP organizira v sodelovanju s Kabinetom predsednika Vlade RS, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo Vlade RS za razvoj
in kohezijsko politiko ter v partnerstvu z drugimi ministrstvi, podjetji, združenji, mrežami in pobudami na področju trajnostnega razvoja, bo v tistem tednu sledilo še več drugih dogodkov (vabilo in program, .doc).

S posvetom in spremljajočimi dogodki želimo v Sloveniji povečati zavedanje o ciljih in procesih trajnostnega razvoja ter zavedanje o izjemnih potencialih Slovenije za doseganje teh ciljev, vključno z dobrimi praksami, ter o možnostih in pričakovanih pozitivnih učinkih premišljenega povezovanja teh potencialov.
Znanja, posredovana v okviru teh dogodkov, bodo uporabna za celostno načrtovanje in upravljanje razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Na posvetu bo glavni poudarek na predstavitvi dobrih praks trajnostnih podjetij (kot je na primer Domel) in skupnosti (kot je na primer Srce Slovenije) ter razmislek (tudi
v okviru popoldanske akcijske kavarne) o uporabi teh zgledov in izkušenj pri razvoju uspešnih primerov trajnostnega delovanja v drugih okoljih. Poleg
predstavnikov dobrih praks bodo sodelovali visoki predstavniki vlade in strokovnjaki za integralno načrtovanje za trajnostni razvoj. Posvet je namenjen
predstavnikom gospodarstva, lokalnih skupnosti, državne in javne uprave, predstavnikom NVO, strokovnjakom ter vsem, ki se ukvarjajo s trajnostnim
razvojem ali pa jih ta vsebina zanima.

Globalni, evropski in nacionalni izzivi, od trajajoče gospodarske krize, naraščajočih družbenih neravnovesij in konfliktov, do napredujoče degradacije naravnega
okolja, zahtevajo razmislek o novem, vključujočem in trajnostnem razvojnem modelu, ki bo enakovredno upošteval gospodarsko, okoljsko in socialno dimenzijo
razvoja ter gradil na temeljnih vrednotah evropske in slovenske kulturne dediščine, s poudarkom na družbeni odgovornosti. To pa pomeni tudi odgovornost
vsakogar za svoje vplive na družbo, to je na ljudi in njihove naravne in družbene pogoje za življenje, in hkrati zahteva uporabo sistemskega, kritičnega
in ustvarjalnega mišljenja.

Trajnostni razvoj, ki ga v Sloveniji visoko cenimo, lahko gradimo na bogati naravni dediščini – od izjemne biološke raznovrstnosti, relativno dobro ohranjenega
naravnega okolja z izjemnimi naravnimi potenciali v gozdu in vodah, do geografske pestrosti in geostrateškega položaja v stičišču evropskih poti.
Udejanjamo ga lahko v povezavi z dragoceno kulturno dediščino, vključujočo tradicionalne trajnostne načini gospodarjenja, skupnostnega življenja in
upravljanja družbe, v kateri se prepletajo raznovrstni kulturni vplivi. Naša majhnost nam omogoča možnost hitrega odziva v primeru konsenza glede ciljev,
velik potencial predstavljata bogastvo mednarodnih povezav in članstvo v EU. Slovenija ima po eni strani že odlične potenciale v zelenih tehnologijah in
storitvah (zelene izdelke in storitve že v približno polovici podjetij, hkrati na odprto in izvozno usmerjeno gospodarstvo z dokaj dobro izobrazbeno strukturo.

Slovenija ima odlične potenciale za trajnostni razvoj, ki bi jih s pametno integracijo v smislu krepitve okoljskega, družbenega in gospodarskega kapitala, izhajajoč iz temeljnih vrednot družbene odgovornosti in gradeč na bogati slovenski in kulturni dediščini, ter z učinkovito implementacijo lahko izkoristili za nov
razvojni preboj. Pomembna stebra za krepitev in realizacijo potencialov za trajnostni razvoj predstavljata pobuda za vzpostavitev Okvirnega programa za
prehod v zeleno gospodarstvo ter vladni Strateški projekt spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, zadružništva, kreativnih industrij in ekonomske
demokracije.

Spodbude za spremembo razvojne paradigme v letu 2015 še dodatno prihajajo s strani dveh pomembnih globalnih gibanj:

  • na septembrskem Vrhu Organizacije Združenih narodov bo sklenjen medvladni proces o »post-2015 agendi« z globalnimi cilji trajnostnega razvoja, ki združuje gospodarsko rast in trajnostni razvoj,
  • svetovni voditelji na decembrskem Podnebnem vrhu v Parizu sprejemajo zavezujoči sporazum o podnebnih spremembah.

MOP se s tednom Evropskega trajnostnega razvoja vključuje tudi v program Evopskega leta za razvoj 2015 (ELR), ki poteka pod okriljem Ministrstva za zunanje zadeve pod sloganom »Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost«.

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)