Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vas vabi (vabilo, .pdf) na posvet, ki bo potekal v torek, 5. 3. 2016.

Na posvetu vas bomo seznanili z namenom in cilji ukrepa Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje, ki ga načrtujemo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, specifičnega cilja 9.1.2 »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Namen ukrepa je povečanje socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami, predvsem tistih, ki zaključujejo oz. zapuščajo formalne oblike izobraževanja/usposabljanja. Cilj predlaganega ukrepa je zatorej nadgraditi razvit tranzicijski model dodatnega usposabljanja gibalno oviranih oseb ter razviti in povezati mehanizme, ki bodo pripomogli k učinkovitejšemu vključevanju tudi ostalih oseb s posebnimi potrebami v lokalno skupnost ter samostojnejše življenje, kadar je mogoče pa seveda tudi v zaposlitev/samozaposlitev ali druge oblike usposabljanja. Različne aktivnosti naj bi prispevale k povečevanju zmožnosti socialnih kompetenc oseb s posebnimi potrebami, s čimer bi spodbudili te osebe k večjemu vključevanju v širšo lokalno skupnost ter morebitnim ustvarjanjem priložnosti za delovna okolja in s tem za kakovostno samostojno oz. neodvisno življenje teh ranljivih skupin. V okviru operativnega programa bo ukrep zatorej prispeval k opolnomočenju cilje skupine z namenom zmanjšati socialno izključenost in jih približati trgu dela.

Prosimo vas, da svojo udeležbo prijavite najkasneje do 14. 3. 2016.

Vir in več informacij o prijavi: MIZŠ, marec 2016

(Skupno 42 obiskov, 1 današnjih obiskov)