Vlada je sindikatom posredovala gradiva za usklajevanja oziroma pogajanja, in sicer Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ.

Dogovor vsebuje predloge o:

 • osnovnih plačah javnih uslužbencev,
 • regresu za letni dopust,
 • povračilu stroškov prevoza na delo in z dela,
 • višini regresa za prehrano med delom,
 • izplačilu solidarnostne pomoči,
 • jubilejnih nagradah,
 • odpravnini ob odhodu v pokoj,
 • nadomestilu za ločeno življenje,
 • dnevnicah za službena potovanja v tujini,
 • kilometrini za uporabo lastnega avtomobila v službene namene,
 • pravici do dnevnice za službena potovanja v RS,
 • dodatkih za oddaljenost in zahtevnost dela v tujini ter nadomestilu za nepreskrbljene otroke,
 • največjem dovoljenem obsegu višine sredstev, namenjenih za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu,
 • zaposlovanju v javnem sektorju ter sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb,
 • sklepanju pogodb o izobraževanju ob delu za pridobitev formalne izobrazbe,
 • prenehanju delovnega razmerja, ko so izpolnjeni minimalni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine, 
 • največjem možnem obsegu letnega dopusta,
 • veljavnosti ukrepov, uveljavljenih z ZIU in ZDIU, ki se nanašajo na napredovanje, delovno uspešnost ter na usklajevanje plač v javnem sektorju,
 • tem, da bo Vlada RS predlagala tudi za funkcionarje vsebinsko in smiselno enake ukrepe.

Vladni predlog dogovora v .DOC ali .PDF formatu.

Ob tem opozarjajo, da gre pri omenjenem Dogovoru samo za predlagane posege na področje plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev. Drugi varčevalni ukrepi po posameznih resorjih, ki so zapisani v Izhodiščih za pripravo rebalansa proračuna za leto 2012, (npr. povečanje normativov v vrtcih in šolah) so prav tako še vedno “v igri”.

Vir: SVIZ, 28. 3. 2012

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)