Evropska komisija je 18. maja v okviru postopka evropskega semestra objavila predlog priporočil za posamezne države članice glede proračunskih in reformnih ukrepov za leti 2016 in 2017. Priporočila, ki so bila pripravljena na podlagi ocene nacionalnih reformnih programov in programov stabilnosti, predstavljajo smernice za okrepitev okrevanja gospodarstev držav članic s spodbujanjem naložb, izvajanjem strukturnih reform in krepitvijo fiskalne odgovornosti. Komisija letos predlaga manj priporočil, osredotoča pa se na ključne gospodarske in socialne prednostne naloge iz letnega pregleda rasti 2016.
 
Komisija Svetu EU priporoča, da za Ciper, Irsko in Slovenijo zaključi postopke v zvezi s čezmernim primanjkljajem, saj so države leta 2015 uspele znižati javnofinančni primanjkljaj pod 3 % BDP-ja v skladu s Paktom za stabilnost in rast, popravek pa bo po pričakovanjih trajen.
 
Sicer pa Komisija ugotavlja, da zunanji dejavniki, ki podpirajo zmerno okrevanje v Evropi, upadajo, domači dejavniki rasti pa pridobivajo na pomenu. Raven naložb je še vedno nizka v primerjavi z obdobjem pred krizo, vendar se povečuje, tudi ob podpori naložbenega načrta za Evropo. Države članice nadaljujejo reforme, vendar morajo pospešiti izvajanje, da bodo ukrepi lahko ustrezno podprli delovna mesta, rast in naložbe. Največji napredek je opaziti na področju finančnih storitev in politik trga dela, manj pa pri oblikovanju okolja, prijaznega podjetjem in zaposlovanju. Brezposelnost se zmanjšuje, čeprav so med državami članicami razlike.
 
Komisija Sloveniji priporoča, da v obdobju 2016–2017 ukrepa tako, da:
1) Po odpravi čezmernega primanjkljaja doseže letno fiskalno prilagoditev v višini 0,6 % BDP v letih 2016 in 2017, da bi se približala srednjeročnemu proračunskemu cilju. Določi srednjeročni proračunski cilj, ki spoštuje zahteve Pakta za stabilnost in rast. Okrepi fiskalni okvir z imenovanjem članov neodvisnega fiskalnega sveta in spremembo Zakona o javnih financah. Dokončno pripravi in izvede reformo sistema dolgotrajne oskrbe in zdravstvenega sistema, da zagotovi večjo stroškovno učinkovitost in dolgoročno vzdržnost dostopne in kakovostne oskrbe. Do konca leta 2017 sprejme reformo pokojninskega sistema.
2) V posvetovanju s socialnimi partnerji poveča zaposljivost nizkokvalificiranih in starejših delavcev, tudi s ciljnimi ukrepi na področju vseživljenjskega učenja in aktivacijskimi ukrepi.
3) Izboljša pogoje financiranja za kreditno sposobna podjetja, vključno s spodbujanjem trajnega reševanja slabih posojil in dostopom do alternativnih virov financiranja. Zagotovi ustrezno izvajanje strategije Družbe za upravljanje terjatev bank.
4) Sprejme ukrepe za posodobitev javne uprave in zmanjšanje upravnega bremena za podjetja. Izboljša upravljanje in uspešnost podjetij v državni lasti.
 
 
Komisija poziva države članice EU, da sprejmejo predlog priporočil za posamezne države članice. Hkrati jih poziva, da priporočila izvajajo v celoti in v zastavljenih rokih. O predlogih priporočil bodo najprej razpravljali ministri držav članic EU, nato pa jih bodo potrdili voditelji držav in vlad. Države članice bodo potem morale priporočila izvesti in jih vključiti v svoje nacionalne in proračunske politike za obdobje 2016–2017.
 
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1724_en.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1727_en.htm
Predlog priporočil za Slovenijo: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_slovenia_en.pdf

Vir>> Sporočilo Predstavništva EK v Sloveniji

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)