Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je na portalu e-demokracija objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli.

Predlagatelji so v uvodu zapisali naslednjo oceno stanja in razloge za sprejem zakona:
“Osnovnošolsko izobraževanje ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12-ZUJF, v nadaljevanju: ZOsn). V uvodnem delu ZOsn so med drugim opredeljeni cilji osnovnošolskega izobraževanja in učni jezik. V okviru programa in organizacije dela v osnovni šoli so na zakonski ravni urejene sestavine programa osnovnošolskega izobraževanja, predmetnik in učni načrt ter načrtovanje in organizacija dela v osnovni šoli. ZOsn v nadaljevanju ureja tudi pravice in dolžnosti učencev v osnovni šoli ter področje preverjanja in ocenjevanja znanja ter napredovanja učencev. V tej povezavi je predpisano tudi izdajanje spričeval v osnovni šoli in vodenje zbirk osebnih podatkov, v zaključnem delu pa so vsebovane kazenske določbe za kršitve zakona.
 
S predlogom sprememb in dopolnitev ZOsn se uvaja drugi tuji jezik kot obvezni predmet v osnovno šolo. Spodbujanje učenja jezikov je eden glavnih ciljev strategije Komisije na področju izobraževanja in usposabljanja (ET 2020), prav tako pa je ključnega pomena za spodbujanje čezmejne mobilnosti državljanov EU, kar je eden od ciljev strategije Evropa 2020 za delovna mesta in rast. Zakonska določba bo šolam omogočila, da uvedejo drugi tuji jezik kot obvezni predmet v osnovno šolo od 7. do 9. razreda, kot neobvezni predmet pa od 4. do 6. razreda.

Novela bolj kot standarde znanja daje v ospredje cilje pouka in s tem sledi sodobnim dognanjem znanosti o vzgoji in izobraževanju in izkušnjam iz pedagoške prakse.

Novela podrobneje definira status učenca, ki se vzporedno izobražuje, status perspektivnega in vrhunskega športnika z namenom poenotenega dodeljevanja tega statusa v osnovnih šolah.

S predlaganimi spremembami ZOsn je zmehčana izvedbena raven učiteljevega preverjanja in ocenjevanja znanja tako, da učitelj skozi celotno ocenjevalno obdobje preverja učenčevo znanje, pri čemer se ugotovitve sproti beležijo. Na novo se uvaja mapa učnih dosežkov, v kateri učenec zbira svoje učne dosežke in tako spremlja svoj napredek.

Pravica do brezplačnega prevoza učence se za učence, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj svojega šolskega okoliša, omeji oziroma poenoti za vse učence od 1. do 9. razreda.”

Rok za oddajo komentarjev je 20. marec 2013.

Vir: e-demokracija, 5. 3. 2013

(Skupno 45 obiskov, 1 današnjih obiskov)