Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je pripravilo predlog sprememb Zakona o visokem šolstvu in ga 29. 8. 2012 poslalo v medresorsko usklajevanje ter objavilo na portalu E-demokracija. Za sprejem zakona v Državnem zboru RS je predviden nujni postopek.

 Spremembe in dopolnitve Zakona o visokem šolstvu predstavljajo odpravo določb iz leta 2009, saj visokošolski zavodi niso pravočasno vložili vlog za podaljšanje akreditacije, Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) pa ni sprejela programa dela usklajeno z zakonsko določenimi roki. Hkrati se odpravlja nejasnost v delu, ki določa začetek postopka ponovne akreditacije oz. zunanje evalvacije, prinaša pa spremembo sestave sveta Nakvis, spremembe na področju ureditve neposredne pedagoške obveznosti ter dopolnitev ureditve transnacionalnega izobraževanja.

Cilji zakona so povečanje zaupanja v slovenske visokošolske zavode, podeljene diplome in druge listine, povečanje mednarodne kredibilnosti in prepoznavnosti slovenskih visokošolskih zavodov ter zagotoviti kakovostno evalvacijo kakovosti slovenskih visokošolskih zavodov in študijskih programov.

V predlogu zakona se spreminja nejasne določbe glede začetka postopka ponovne akreditacije oziroma zunanje evalvacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa in jasneje opredeljuje njena veljavnost. Z zamikom datumov, povezanih s ponovno akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov, je Nakvisu omogočena kakovostna izvedba teh evalvacij, visokošolskim zavodom pa nemoteno izvajanje akreditiranih, to je javno veljavnih študijskih programov.

Pri svetu Nakvis se sestava, ki je sledila posameznim pravnim oblikam oziroma združenjem, ki opravljajo svojo dejavnost na področju visokega in višjega šolstva, spreminja tako, da se od tega odmika. Člani sveta Nakvis bodo strokovnjaki posameznih študijskih področij KLASIUS ter predstavniki študentov in gospodarstva oziroma negospodarstva, pri čemer se število zadnjih povečuje na tri.

Prav tako se, upoštevajoč opomin Evropske komisije, da obstoječi sistem izvajanja transnacionalnega izobraževanja pomeni omejitev svobode ustanavljanja ter povečuje breme tujega izvajalca visokošolske dejavnosti, dopolnjuje 33. c člen zakona.
S spremembo 63. člena se odgovorni osebi visokošolskega zavoda omogoči, da poleg oblik neposredne pedagoške obveznosti določi tudi število ur osnovne neposredne pedagoške obveznosti.

Vir: MIZKŠ, 30. 8. 2012

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)