Sklad vabi k oddaji ponudbe za usposabljanje bodočih mentorjev v okviru programa »Mentorstvo za mlade«

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju sklad) izvaja program »Mentorstvo za mlade«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k prenosu znanja od izkušenih zaposlenih na mlade, novozaposlene. Mladi bodo ob pomoči mentorja, opremljenega s pedagoško andragoškimi znanji, pridobili tiste delovne izkušnje in konkretne veščine, ki jih lahko pridobijo le na delovnem mestu.

Podlaga za izvajanje programa je Odločba št. OP RČV/1/2/11-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev za program »Mentorstvo za mlade«, z dne 7. 10. 2013 in Pogodba št. 2611-13-038111 o sofinanciranju operacije “Mentorstvo za mlade” (ISARR koda: OP13.2.1.3.11.0001).

V okviru programa bo sklad objavil javno povabilo za delodajalce, s katerim bo spodbujal medgeneracijski prenos znanj in izkušenj. Novozaposlene pa lahko uvajajo le usposobljeni mentorji, zato sklad vabi k oddaji ponudbe za usposabljanje bodočih mentorjev pri izbranih delodajalcih.

Predmet javnega naročila je izvedba usposabljanj za bodoče mentorje pri delodajalcih, ki bodo izbrani na podlagi javnega povabila sklada.

Vrsta postopka oddaje javnega naročila je zbiranje ponudb za storitve iz kategorije B storitev po drugem odstavku 20. člena ZJN-2 (Ur.l. 12/2013-UPB5)

Ocenjena vrednost: v EUR brez DDV je 72.000,00 EUR, določena na podlagi raziskave trga oziroma aktualnih cen na trgu.

Merilo za izbor je ekonomska najugodnejša ponudba.

Zbiranje ponudb traja do 12. 11. 2013.

Ponudbo oddate pisno v zaprti ovojnici, na kateri je naziv in naslov naročnika (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana), skupaj s pripisom: »Ne odpiraj ponudba za Usposabljanje za mentorje«.

Želena vsebina področij usposabljanja mentorjev je navedena v prilogi 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

O izbiri bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.

Povezava do dokumentov

 

Vir> Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)