V Uradnem listu Evropske unije je objavljeno Skupno poročilo Sveta in Komisije za leto 2015 (Joint Report, .pdf) o izvajanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) z opredeljenimi Novimi prednostnimi nalogami za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. Poročilo je objavljeno v vseh jezikih EU, tudi v slovenščini.

V poročilu je med drugim zapisano, da glede na pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2015, ki ga je pripravila Komisija, kljub napredku, kaže, da še vedno obstajajo resni izzivi:

— v vsej EU 22 % petnajstletnikov dosega slabe rezultate v matematiki. Med učenci z nižjim družbenoekonomskim statusom ta odstotek znaša zaskrbljujočih 36,6 %. Poleg tega 18 % petnajstletnikov v EU dosega slabe rezultate pri branju in 17 % pri naravoslovju. Slabi rezultati na teh študijskih področjih so za približno 60 % bolj pogosti med fanti kot med dekleti,

— četrtina odraslih v Evropi je nizkokvalificiranih, kar omejuje njihov dostop na trg dela, obenem pa onemogoča nadaljnje izobraževanje ali usposabljanje. Le 4,4 % od 66 milijonov odraslih, ki imajo v najboljšem primeru nižjo sekundarno izobrazbo, se udeležuje izobraževanja odraslih,

— zgodnje opuščanje izobraževanja zdaj znaša 11,1 %. Čeprav je bil pri uresničevanju skupnega krovnega cilja strategije Evropa 2020 dosežen precejšen napredek, je v vsej Evropi še vedno več kot 4,4 milijona oseb, ki so zgodaj opustile izobraževanje, pri čemer je približno 60 % teh oseb delovno neaktivnih ali brezposelnih, kar pomeni, da so bolj izpostavljene socialni izključenosti in nižjemu državljanskemu udejstvovanju,

— delež oseb z visokošolsko izobrazbo se še naprej veča in danes dosega 37,9 %. Tudi tu je bil dosežen dober napredek pri uresničevanju skupnega krovnega cilja strategije Evropa 2020, vendar zaposljivost diplomantov še naprej stagnira po vsej EU.

Komisija in Svet še ugotavljata, da so začrtani cilji evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja v starteškem okviru Izobraževanje in usposabljanje 2020, še vedno aktualni, prav tako so še vedno veljavna referenčna merila. V poročilu pa so na novo začrtana nova prednostna področja:

  1. ustrezna in visokokakovostna znanja, spretnosti in kompetence, pridobljene v celotnem obdobju vseživljenjskega učenja, s poudarkom na vplivu učnih rezultatov na zaposljivost, inovativnost, aktivno državljanstvo in dobro počutje,
  2. vključujoče izobraževanje, enakopravnost, pravičnost, nediskriminacija in spodbujanje državljanskih kompetenc
  3. odprto in inovativno izobraževanje in usposabljanje, vključno s popolnim sprejemanjem digitalne dobe,
  4. trdna podpora učiteljem, izvajalcem usposabljanja, vodstvenim delavcem v šolah in drugim pedagoškim delavcem,
  5. preglednost in priznavanje znanj in spretnosti ter kvalifikacij za omogočanje mobilnosti na področju učenja in dela,
  6. trajnostne naložbe, kakovost in učinkovitost izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja.

 

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)