Vlada je 27. februarja 2012 predstavila izhodišča za socialni sporazum za obdobje 2012-2017. Socialni partnerji imajo teden dni časa, da pripravijo pripombe na izhodišča, potem sledi 14 dnevno obdobje pogajanj, v katerem naj bi se uskladili glede končnega besedila izhodišč socialnega sporazuma. Sporazum naj bi bil sklenjen najkasneje do 20. junija 2012. K oblikovanju sporazuma bodo vabljeni tudi predstavniki upokojenske in mlade generacije z namenom, da se socialni dogovor nadgradi s čim širšim medgeneracijskim soglasjem

Področja dogovora:

  • javno finančni okvir
  • učinkovita in ekonomična državna in javna uprava
  • trajnostno naravnan gospodarski razvoj
  • trg dela in zaposlovanje
  • plačna politika
  • znanje kot temelj razvoja
  • socialna politika po meri ljudi

Iz izhodišč:
Znanje kot temelj razvoja
Za izhod iz krize in nadaljnji razvoj Slovenije je pomembno dvigovati kakovost izobraževalnega sistema. Če je izobraževalni sistem dober, s svojim prenosom znanja, veščin in vrednot zadovoljuje posameznika in družbo. Dobra izobraževalna politika in izobraževalni sistem si prizadevata za spodbujanje takšnih poklicnih profilov, ki jih družba potrebuje. Kriza je razkrila, da je slovenski izobraževalni sistem, zlasti visokošolski, premalo povezan z družbo oziroma gospodarstvom. Vse preveč je namreč težko zaposljivih diplomantov, kar je znak slabosti izobraževalnega sistema, a tudi neurejenosti trga dela.

Socialni partnerji se strinjamo, da je za ustvarjanje družbe, temelječe na znanju, potrebno zagotoviti fleksibilnejši in učinkovitejši sistem prenove, akreditacije in evalvacije učnih načrtov in študijskih programov, boljšo organizacijo in mrežo izobraževalnih ustanov, povečanje deleža praktičnega usposabljanja, višjo raven uporabnosti študijskih programov, gibljivost habilitacijskih postopkov, bolj raznovrsten način financiranja študijskih programov ter odprtje izobraževalnih ustanov v kurikularnem, organizacijskem, kadrovskem in finančnem smislu.

Pomemben je splošni dogovor, da okrepimo Bolonjsko reformo, ki bo slovensko šolstvo naredilo primerljivo z evropskim in svetovnim. V ta namen bomo spodbujali mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev. Znanstveno-raziskovalna dejavnost je ključna za ustvarjanje novih delovnih mest z večjo dodano vrednostjo. Zato je potrebna večja navezanost znanosti na raziskovalne in tehnološke potrebe gospodarstva. Raziskave za razvoj je treba še tesneje povezati z evropskimi raziskovalnimi projekti.

Vir: Vlada RS

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)