Vlada RS je dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Univerzitetnega centra za evro-sredozemske študije za leto 2009. Na predlog sveta zavoda je odločila, da se neporabljeni presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let namenijo za uresničevanje dejavnosti v letu 2009.

Center EMUNI je bil ustanovljen zato, da stori vse potrebno za ustanovitev Evro-sredozemske univerze (EMUNI univerza). Ta je bila v sodni register vpisana februarja letos. Ob tem Center EMUNI opravlja strokovne in administrativne naloge za začetek delovanja omenjene univerze

V letu 2009 je načrtovanih 797.804,17 evrov prihodkov za Center EMUNI, od tega 742.798,46 evrov iz državnega proračuna in 55.005,71 evrov iz drugih virov. Vse za izvajanje javne službe. Celotni odhodki Centra EMUNI so načrtovani v višini 855.326,71 evrov. Razlika med odhodki in prihodki bo financirana iz presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz preteklih let in vračil preplačil kupcev iz leta 2008.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 56. seji, 26. novembra 2009

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)