Od leta 2012/2013 bodo dosedanji dodatek k Zoisovi štipendiji za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča za prevoz nadomestile subvencionirane vozovnice za dijake in študente.

V Uradnem listu RS št. 57/2012 je bil v petek, 30. 7. 2012, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D), ki se bo začel uporabljati z 20. 8. 2012. Z navedenim zakonom se subvencioniranje prevozov dijakov in študentov v celoti prenese na ministrstvo, pristojno za promet. Zoisovi štipendisti od vključno šolskega oziroma študijskega leta 2012/2013 ne bodo več prejemali dodatka za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča za prevoz, bodo pa pod pogoji iz ZPCP-2 upravičeni do nakupa subvencionirane vozovnice.

Do dodatka za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča za bivanje bodo Zoisovi štipendisti še vedno upravičeni, pri čemer morajo izkazati urejeno prebivanje v kraju izobraževanja. Ti štipendisti bodo po prej navedenem zakonu upravičeni do nakupa največ 10 subvencioniranih vozovnic mesečno. 

Junija 2012 je Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) ukinil dodatek k Zoisovi štipendiji glede na dohodek v družini štipendista.    

Za mladoletne Zoisove štipendiste je po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) možno uveljavljati otroške dodatke po novem zakonu, pri čemer lahko starši oz. skrbniki na centru za socialno delo določjo tudi, da se ta dodatek izplačuje neposredno dijaku.  

Polnoletni dijaki in študenti imajo možnost uveljavljati državno štipendijo. Osnovna državna štipendija znaša od 70 do 190 EUR mesečno ne glede na to, ali gre za dijaka ali za študenta; osnovna Zoisova štipendija znaša 66,05 EUR za dijaka in 107,78 EUR za študenta.   Ker se pogoji za dodelitev državne štipendije razlikujejo od tistih, ki so veljali za dodatek  na dohodek k Zoisovi štipendiji, na podlagi preteklih pravic ni možno presojati, ali bi nekdo bil upravičen do državne štipendije ali ne. Zainteresirani se lahko o pogojih za državno štipendijo pozanimajo pri pristojnem centru za socialno delo oz. informacije poiščejo na spletni strani pristojnega ministrstva.

Tisti, ki že prejemajo Zoisovo štipendijo, se morajo pred uveljavljanjem državne štipendije pravici do Zoisove štipendije odpovedati (in obratno). Če se odpovedo pravici do Zoisove štipendije, je ne bodo več mogli pridobiti za isti program. Če se odpovedo državni štipendiji, je ne bodo mogli več pridobiti za isto raven/stopnjo izobraževanja ne glede na program. Če tak kandidat z vlogo za drugo štipendijo ne bo uspešen, bo lahko ostal brez obeh štipendij.    

 Zaradi rokov je potrebno odpoved pravici vložiti pravočasno – dijaki jo morajo vložiti najkasneje avgusta z začetkom veljavnosti s 1. 9., študenti pa septembra 2012 z začetkom veljavnosti 1. 10., če želijo uveljavljati drugo štipendijo za 2012/2013.    

Vlagatelji, ki bodo v 2012/2013 vložili vlogo za pridobitev različnih štipendji, od katerih bo vsaj ena državna štipendija, pa morajo upoštevati, da bo v primeru, če bo o državni štipendiji odločeno najprej, njihova vloga za druge štipendije zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogoja, da ne prejemajo druge štipendije. Namreč s spremembo ZUPJS na podlagi ZUJF odpoved pravici do državne štipendije začne učinkovati s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi take odpovedi; dosedanje možnosti odpovedi državni štipendiji “za nazaj”, torej s prvim dnem šolskega oziroma študijskega leta, ni več.    

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 30. 7. 2012

(Skupno 47 obiskov, 1 današnjih obiskov)