Vlada je na seji 17. septembra sprejela sklep o spremembi Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009. Več sredstev bo v ukrepih aktivne politike zaposlovanja namenjenih usposabljanju in izobraževanju z namenom usposabljanja zaposlenih za prestrukturiranje gospodarstva ter za svetovanje brezposelnim in pomoč pri iskanju zaposlitve.

V sporočilu za javnost o sklepih, ki jih je vlada sprejela na seji 17. septembra je zapisano:
“Ukrepi aktivne politike zaposlovanja se bodo financirali iz sredstev državnega proračuna RS in sredstev Evropskega socialnega sklada. V letu 2009 bo tako za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja namenjenih 109.728.997,00 EUR, od tega 64.863.749,00 EUR iz sredstev integralnega proračuna, 2.250.000,00 EUR iz sredstev ESS 2004–2006 in 42.615.248,00 EUR iz sredstev OP RČV 2007–2013, kar je za 33.691.248,00 EUR več kakor v sedaj veljavnem Načrtu izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Povečana sredstva bodo omogočila 17.000 neposrednih prehodov brezposelnih oseb iz programov aktivne politike v trajnejše zaposlitve, skupaj pa 44.000 vključitev v različne ukrepe aktivne politike zaposlovanja, poleg tega pa bo v ukrepe usposabljanja vključenih več kakor 15.000 zaposlenih. Povečan obseg sredstev za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja bo torej omogočil znaten odliv iz brezposelnosti v trajne ali začasne zaposlitve, kar je eden poglavitnih ciljev Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Zaradi priliva večjega števila starejših in nizko izobraženih v brezposelnost ter sofinanciranja usposabljanja zaposlenih za potrebe prestrukturiranja gospodarstva so se sredstva za izvajanje najbolj povečala na ukrepu 2 »Usposabljanje in izobraževanje«. Zelo smo povečali tudi črpanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada, ki predstavljajo kar 40 % skupnih sredstev za aktivno politiko zaposlovanja.
S povečanjem sredstev za izvajanje prvega ukrepa aktivne politike zaposlovanja »Svetovanje brezposelnim in pomoč pri iskanju zaposlitve« se bo okrepilo izvajanje tistih dejavnosti, ki pomenijo pomoč posameznikom pri načrtovanju poklicne poti in pri iskanju zaposlitve oziroma se bo okrepilo izvajanje preventivnih dejavnosti na trgu dela. Povečanje sredstev pa bo omogočilo tudi izvedbo dodatnih zaposlitvenih sejmov, ki so se izkazali za učinkovito orodje za povezovanje mladih, ki zaključujejo šolanje, in potencialnih delodajalcev na regijskem nivoju. Dodatna sredstva so potrebna tudi za izvajanje različnih delavnic v okviru pomoči pri iskanju zaposlitve, ki brezposelnim omogočajo pridobivanje osnovnih veščin in znanj pri iskanju zaposlitve. Sredstva za prvi ukrep smo povečali s 3,28 na 6,38 milijonov evrov.
V okviru drugega ukrepa aktivne politike zaposlovanja »Usposabljanje in izobraževanje« bomo izrazito povečali število vključenih brezposelnih in zaposlenih oseb v krajše oblike usposabljanja, izobraževanje, znaten del sredstev pa je namenjen usposabljanju zaposlenih, vključenih v Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa in Zakon o delnem povračilu nadomestila plače. V sedaj veljavnem načrtu izvedbe je bilo za izvajanje tega ukrepa predvidenih 23,33 milijonov evrov s tem načrtom pa bomo sredstva povečali na 42,78 milijonov evrov.
Za izvajanje tretjega ukrepa aktivne politike zaposlovanja »Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja« je v skladu s predlogom spremembe načrta namenjenih 33,95 mio. evrov, kar je približno 11 mio. Evrov več, kakor je bilo načrtovano v do sedaj veljavnem načrtu izvedbe ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Dodatna sredstva so potrebna predvsem zaradi velikega interesa delodajalcev za zaposlovanje težje zaposljivih  delavcev (starejših in mladih) v okviru programa »Zaposli.me« in zelo povečanega interesa brezposelnih za samozaposlitev.
V okviru četrtega ukrepa »Programi za povečevanje socialne vključenosti« bomo sredstva z novim načrtom povečali le za 248.000 EUR, in sicer na 26,6 mio EUR, saj novih programov v letošnjem letu na načrtujemo, pripravljamo pa nov program javnih del za leto 2010, v katerega bo vključenih do 10.000 oseb. “

Vir>>Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 44. seji, 17. septembra 2009

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)