Ob koncu šolskega leta 2012/13 je bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih nekaj manj dijakov kot preteklo leto

Ob koncu šolskega leta 2012/13 je bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih 76.058 dijakov, kar je v primerjavi s preteklim šolskim letom nekoliko manj (77.741 dijakov). Razlog za to je še vedno upadanje števila prebivalcev v starostni skupini, tipični za srednješolsko izobraževanje. Predvidevamo, da se bo v naslednjih letih število dijakov znova povečevalo, saj že dve leti beležimo porast števila učencev v osnovni šoli. Ob koncu opazovanega šolskega leta je bilo v srednje splošno izobraževanje vključenih 30.629 (40 %) dijakov, podobno kot v preteklem šolskem letu. V srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje je bilo vključenih 33.543 dijakov (44 %), v nižje in srednje poklicno izobraževanje pa 11.895 dijakov, kar je le nekaj več kot 15 % od vseh v srednješolsko izobraževanje vpisanih dijakov.

Največ dijakov je končalo srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje

V opazovanem šolskem letu je srednješolsko izobraževanje končalo 18.463 dijakov. Srednje splošno izobraževanje je končalo 7.471 dijakov (40 %), med njimi splošne in strokovne gimnazije 7.283 dijakov, maturitetni tečaj pa 188 dijakov. Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje je končalo 7.740 (42 %) dijakov; med temi je 1.147 dijakov končalo poklicno tehniško izobraževanje, 151 dijakov pa poklicni tečaj. Ker se število vpisanih v nižje in srednje poklicne programe iz leta v leto zmanjšuje, posledično te programe tudi konča vedno manj dijakov. Delež dijakov, ki so končali srednje in nižje poklicne programe, je v letu 2003/04 znašal 26,3 % od vseh dijakov, konec leta 2006/07 21,8 %, konec leta 2012/13 pa le še 17,6 %. Polovica dijakov je končala srednješolsko izobraževanje na področjih splošno izobraževanje ter družbene, poslovne, upravne in pravne vede.

Največji del srednješolskega izobraževanja odraslih izvedejo enote za izobraževanje odraslih pri šolah

V šolskem letu 2012/13 je bilo v programe za pridobitev srednješolske izobrazbe vključenih 14.790 odraslih, kar je nekoliko manj kot v preteklem letu. 66 % odraslih je bilo ob koncu šolskega leta uspešnih. Ta delež je za 8 odstotnih točk višji kot leto poprej, vendar še vedno nižji kot ob koncu šolskega leta 2009/10 in v preteklih letih, ko je ta delež znašal prek 75 %. Ker merila uspešnosti določajo organizacije same, ta podatek zelo verjetno kaže na to, da se je delež odraslih, ki se vpisujejo v srednješolske izobraževalne programe le zaradi pridobitve statusa in z njim pridobljenih ugodnosti, nimajo pa se namena izobraževati, le nekoliko zmanjšal. Med ustanovami, ki organizirajo izobraževanje odraslih za pridobitev izobrazbe, so najštevilnejše enote za izobraževanje odraslih pri šolah; te izobražujejo 57 % v srednješolsko izobraževanje vključenih odraslih. Izobraževanje za približno 23 % v srednješolsko izobraževanje vključenih odraslih organizirajo ljudske univerze, za precej manjši delež (17 %) pa specializirane organizacije za izobraževanje odraslih, ki sicer organizirajo glavni del neformalnega izobraževanja. Med 3.234 odraslimi, ki so končali srednješolsko izobraževanje, jih je kar tri četrine končalo srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje; 17 % odraslih pa je končalo srednje poklicno izobraževanje.

Zanimanje za nižje in srednje poklicne programe še vedno majhno

Ob začetku šolskega leta 2013/14 je bilo v srednje šole vpisanih 76.714 dijakov. Tudi tokrat se jih je vpisalo največ v srednje tehniško in strokovno izobraževanje, 45 %, in v srednje splošno izobraževanje, 38 %; v nižje in srednje poklicno izobraževanje se je vpisalo 16 % dijakov. V primerjavi s preteklim letom se je za 2 odstotni točki zmanjšal vpis v srednje splošno izobraževanje, za eno odstotno točko se je povišal vpis v srednje tehniško in strokovno izobraževanje, vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje pa je ostal enak.

Vir: SURS, 29. 4. 2014

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)