Javni izdatki za formalno izobraževanje, izračunani v skladu z novo mednarodno definicijo formalnega izobraževanja , so v letu 2012 znašali 2.037 milijonov EUR ali 5,8 % BDP (glede na spremenjeno mednarodno definicijo formalnega izobraževanja v skladu z revidirano mednarodno klasifikacijo ravni izobraževanja/izobrazbe ISCED 2011 so med izdatki za formalno izobraževanje za leto 2012 upoštevani tudi izdatki za programe 1. starostnega obdobja vzgoje in izobraževanja v vrtcih, medtem ko so bili glede na prejšnjo definicijo (v skladu z ISCED 97) upoštevani le izdatki za programe 2. starostnega obdobja vzgoje in izobraževanja v vrtcih).

95 % vseh javnih izdatkov za formalno izobraževanje je bilo dodeljenih neposredno izobraževalnim ustanovam,     5 % pa je bilo porabljenih za javne transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam. Od skupno 106 milijonov EUR javnih transferjev v letu 2012 jih je bila večina namenjenih visokošolskemu (60 %) in srednješolskemu izobraževanju (35 %).

Če podatke o javnih izdatkih za formalno izobraževanje upoštevamo v skladu s prejšnjo mednarodno definicijo, primerjava s podatki za finančno leto 2011 pokaže, da so se ti izdatki v letu 2012 zmanjšali za približno 6 %; to je bilo prvo nominalno zmanjšanje od leta 2001. Glede na prejšnje leto so se zmanjšali zlasti javni transferji gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam (kar za 43 %).

Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2012, po izračunu v skladu z novo mednarodno definicijo formalnega izobraževanja, porabljenih 2.227 milijonov EUR, kar je 6,3 % BDP. 87 % izdatkov za izobraževalne ustanove so pomenili javni izdatki, nekaj manj kot 13 % zasebni izdatki in le 0,8 % izdatki oz. sredstva iz mednarodnih virov.

V strukturi celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove predstavljajo izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje (vrtci – 1. in 2. starostno obdobje) 20,4 %, izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 42,7 %, izdatki za srednješolsko izobraževanje 17,2 %, izdatki za terciarno izobraževanje pa 19,7 % (1,6 % izdatki za višješolsko strokovno in 18 % izdatki za visokošolsko izobraževanje).

Izobraževalne ustanove so v letu 2012 za tekoče in investicijske stroške porabile 2.179 milijonov EUR. Tekoči izdatki izobraževalnih ustanov so v letu 2012 znašali 1.989 milijonov EUR ali 91 % vseh izdatkov (velika večina teh izdatkov, 74,3 %, je bila namenjena za plače zaposlenih); preostalih 9 % izdatkov (190 milijona EUR) so bili investicijski izdatki.

Celotna novica: SURS, 24. 7. 2014

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)