SURS – V letu 2008 je bilo največ izdatkov sektorja država namenjenih socialni zaščiti (15,9 % BDP), izobraževanju (6,2 % BDP) in zdravstvu (6,1 % BDP).

Izdatki sektorja država po namenih
Objavljamo podatke o izdatkih sektorja država po namenih za obdobje 2005–2008. Gre za podatke o izdatkih, ki so hkrati razdeljeni po vrstah izdatkov, kot jih definira metodologija ESR 1995 (Evropski sistem računov 1995), in po namenih izdatkov, kot jih določa Klasifikacija namenov sektorja država (klasifikacija COFOG). Podatki za leta 2005-2007 so revidirani zaradi sprememb v virih in zaradi metodoloških izboljšav.

Največ izdatkov za socialno zaščito – 15,9 % BDP

V letu 2008 je bilo za socialno zaščito namenjenih 15,9 % BDP. To področje obsega izdatke, povezane z različnimi tveganji in potrebami, kot so bolezen, invalidnost, starost, otroci, brezposelnost in druge oblike socialne izključenosti (glavni del teh izdatkov gre za pokojnine in za druga socialna nadomestila).

Za izobraževanje 6,2 % BDP
V letu 2008 smo za izobraževanje namenili 6,2 % BDP. Namen vključuje del izdatkov za predšolsko vzgojo, izdatke za formalno in neformalno izobraževanje, za dopolnilne storitve pri izobraževanju ter za druge dejavnosti na področju izobraževanja.

Za zdravstvo 6,1 % BDP
Za zdravstvo smo v 2008 namenili 6,1 % BDP. Ta namen zajema izdatke za splošne, specialistične in bolnišnične zdravstvene storitve, za oskrbo z zdravili in drugimi medicinskimi proizvodi, pripomočki in opremo ter za aplikativna raziskovanja in razvoj in druge dejavnosti na področju zdravstva.

Za javno upravo 5,1 % BDP
Na javno upravo se v 2008 nanaša 5,1 % BDP. Ta namen vključuje izdatke za izvršilne in zakonodajne organe, za finančne in davčne zadeve, za zunanje zadeve, za temeljne raziskave, za splošne zadeve, za servisiranje javnega dolga, ne vključuje pa izdatkov, povezanih z drugimi nameni (npr. stroškov administracije za izobraževanje; ti so namreč vključeni v namen izobraževanje).

Za preostale namene skupaj 11,1 % BDP
Za ekonomske dejavnosti smo namenili 4,7 % BDP, za rekreacijo, kulturo in religijo 1,7 % BDP, za javni red in varnost (policija, gasilci, sodišča, zapori) 1,6 % BDP, za obrambo (vojaška obramba, civilna zaščita) 1,4 % od BDP, za stanovanjski in prostorski razvoj 0,9 % ter za varstvo okolja 0,8 % BDP.

Podrobnejši podatki so na voljo na spletnem naslovu SURS Računi države ter Poročilo o primanjkljaju in dolgu

Tabela: Izdatki sektorja država po namenih (% od BDP), Slovenija, 2005-2008

2005 2006 2007 2008
Skupaj 45,2 44,5 42,4
44,2
Javna uprava 5,8
5,5 5,2
5,1
Obramba 1,3 1,5 1,5 1,4
Javni red in varnost 1,7 1,7 1,6 1,6
Ekonomska dejavnost 3,9 4,1 4,1 4,7
Varstvo okolja 0,8 0,8 0,8 0,8
Stanovanjske dejavnosti in urejanje okolja 0,5 0,6 0,6 0,9
Zdravstvo 6,3 6,3 5,9 5,1
Rekreacija, kultura in religija 1,3 1,3 1,2 1,7
Izobraževanje 6,6 6,4 5,9 6,2
Socialna zaščita 16,8 16,4 15,5 15,9

Vir>> Novica SURS

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)