Za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) je bilo porabljenih 935 milijonov EUR
V letu 2013 je bilo v Sloveniji v vseh sektorjih skupaj, v katerih se je izvajala RRD, porabljenih za to dejavnost 935 milijonov EUR ali 2,59 % slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP)1). Rast bruto domačih izdatkov za RRD je bila v letu 2013 manjša kot v prejšnjem letu; povečali so se za 1 % ali 7 milijonov EUR.

Največ sredstev so za izvajanje RRD porabili v poslovnem sektorju, in sicer 715,5 milijona EUR ali 77 % vseh za RRD porabljenih sredstev. Temu so po višini za ta namen porabljenih sredstev sledili državni sektor (121,7 milijona ali 13 % vseh za RRD porabljenih sredstev), visokošolski sektor (97,4 milijona EUR ali 10 %) in zasebni nepridobitni sektor2) (0,4 milijona EUR). V primerjavi s predhodnim letom je poslovni sektor porabil za to dejavnost 12,4 milijonov EUR več, visokošolski sektor pa 5,8 milijonov EUR manj sredstev.

Največ finančnih sredstev so za izvajanje RRD prispevale gospodarske družbe
Največ finančnih sredstev za izvajanje RRD v bruto domačih izdatkih za raziskave in razvoj so prispevale gospodarske družbe (597 milijonov EUR), sledila so finančna sredstva iz državnih virov (251,3 milijona EUR) ter finančna sredstva iz tujine (83,3 milijona EUR). V primerjavi s predhodnim letom so gospodarske družbe namenile za izvajanje RRD 19,4 milijona EUR več sredstev, finančna sredstva iz državnih virov pa so bila za 14,9 milijonov EUR nižja kot v prejšnjem letu.

Več kot polovica vseh redno zaposlenih v RRD so bili raziskovalci in raziskovalke
Med vsemi 21.272 fizičnimi osebami, redno zaposlenimi v RRD, je bilo 12.111 (ali 57 %) raziskovalcev in raziskovalk. Razmerje med številom žensk in številom moških med vsemi zaposlenimi v RRD in med vsemi raziskovalci in raziskovalkami se ni spremenilo – ženske so bile v manjšini; bilo jih je 36 %.

Porazdelitev redno zaposlenih po poklicih in sektorjih zaposlitve je bila podobna kot v prejšnjem letu. Med vsemi zaposlenimi v RRD je bil delež raziskovalk in raziskovalcev največji v visokošolskem sektorju, in sicer jih je bilo 78 %; v državnem sektorju jih je bilo 72 %, v poslovnem sektorju pa 44 %. V zasebnem nepridobitnem sektorju so bili vsi, ki so bili zaposleni v RRD, raziskovalci. Med vsemi raziskovalci in raziskovalkami je bil delež raziskovalk najmanjši (26 %) v poslovnem sektorju.

Če obseg dela, ki so ga opravili redno zaposleni in zunanji sodelavci v RRD v letu 2013 izrazimo v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ)3), bi to pomenilo 15.229 oseb s polnim delovnim časom, od tega 8.707 raziskovalcev (od tega 35 % raziskovalk).

Bruto domači izdatki za RRD po virih financiranja, Slovenija, 2013

Bruto domači izdatki za RRD po virih financiranja 2013

 

Več>> Novica SURS

(Skupno 41 obiskov, 1 današnjih obiskov)