Svet Vlade RS za študentska vprašanja je na današnji seji obravnaval predlog sprememb in dopolnitev Zakona o skupnosti študentov. Temeljni namen predlaganih sprememb je omogočiti bolj transparentno delovanje študentskih organizacij. Te bodo, kot določa predlog novele, morale po novem delovati v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Zakona o javnem naročanju in upoštevati tudi zakonodajo s področja preprečevanja korupcije. Nad poslovanjem študentskih organizacij bo bdelo Računsko sodišče RS.

Člani sveta so soglašali s predlagano novelo, ki je že v javni obravnavi, in zadolžili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, naj pripravi vladno gradivo. Kot je po seji poudarila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, predlagana novela prinaša rešitve, ki bodo pripeljale do večje transparentnosti in večjega nadzora nad porabo javnega denarja.

V delovni skupini so poleg Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sodelovali predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), študentskega društva Iskra, študentskih svetov, samostojnih zavodov, predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Rektorska konferenca RS.

Predlog sprememb in dopolnitev zakona izrecno zapisuje nadzor Računskega sodišča nad pravilnost in smotrnost porabe sredstev študentskih organizacij. ŠOS in njene organizacijske oblike bodo po novem nedvoumno zavezane k posredovanju informacij javnega značaja. V zakon se zapisuje tudi podvrženost študentskih organizacij določilom zakona, ki ureja javno naročanje. Prav tako se za funkcionarje, uradnike na položaju, poslovodne in uradne osebe znotraj študentskih organizacij uvaja podvrženost protikorupcijskim določilom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Predlog novele ureja tudi področje študentskega organiziranja na višješolskih institucijah in postopke volitev v predstavniška telesa ter omejuje financiranje volilnih kampanj. Dodana je bila tudi klavzula, ki bo pravnomočno obsojenim za naklepno kaznivo dejanje prepovedala vodstveni ali nadzorni položaj.

Vir: MIZŠ, 21. 12. 2016

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)