Na spletišču Univerze v Mariboru je dne 26. 5. 2014 objavljeno sporočilo za javnost v povezavi z upravljanjem objekta Inštitut za anatomijo/Inštitut za sodno medicino.

“Za namen ustanovitve Medicinske fakultete v okviru Univerze v Mariboru ter izvedbe projekta »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«, ki se je v celoti zaključil 31.12.2013, je bila dne 5.6.2003 sklenjena Pogodba o ustanovitvi konzorcija za zagotovitev finančnih sredstev za razvojni projekt Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, s katerim se je zagotovila funkcionalnost prostorov in opreme zlasti za predklinične predmete, kar je bil pogoj za pričetek delovanja fakultete. K ustanovitvi Konzorcija je pristopilo mnogo gospodarskih partnerjev iz podravske regije, Občine Velenje, Občine Žalec, Občine Celje in drugih donatorjev, ki so za obnovo in opremo zagotovili 220.000.000,00 SIT (920.000,00 EUR) sredstev, navedeno pa je bil pogoj za ustanovitev in izkazovanje pogojev za delovanje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

Za izvedbo študijskega procesa na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru (natančneje za potrebe študijskega procesa in vaj iz področja anatomije in sodne medicine), je Vlada RS s sklepom št. 47803-715/2007/4 z dne 21.8.2007 prenesla nepremičnino – objekt Inštitut za anatomijo/Inštitut za sodno medicino, Ljubljanska 5, Maribor, v upravljanje Univerzi v Mariboru. V vmesnem času je Univerza v Mariboru pridobila sredstva EU za izvedbo novogradnje Medicinske fakultete, za katero že v elaboratu ni bila zajeta izgradnja laboratorijev za anatomijo, sodno medicino in histologijo, saj je bila za izvajanje navedenih dejavnosti namenjena stavba Inštituta za anatomijo/Inštituta za sodno medicino.

V zvezi z uporabo in upravljanjem objekta Inštitut za anatomijo/Inštitut za sodno medicino v zadnjem času prihaja do konflikta med Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor (v nadaljevanju UKC Maribor) in Univerzo v Mariboru, saj želi UKC Maribor objekt Inštitut za anatomijo/Inštitut za sodno medicino uporabiti za lastne razvojne potrebe, pri čemer se v prvi vrsti sklicuje na dejstvo, da je v zemljiški knjigi kot lastnik nepremičnin, na katerih se nahaja naveden objekt, vknjižena Splošna bolnišnica Maribor (sedaj UKC Maribor).

V zvezi z informacijami, ki se glede navedene problematike pojavljajo v medijih, pojasnjujemo:

– Edini zakoniti lastnik nepremičnine parc. št. 208/0, k.o. Tabor, je Republika Slovenija, ki je pridobila lastništvo na navedeni nepremičnini na podlagi zakona, saj je s sprejemom Zakona o zavodih z dne 1. 4. 1991 (skladno s 65. členom navedenega zakona) vse nepremično premoženje, ki je bilo takrat v upravljanju Splošne bolnišnice Maribor (sedaj UKC Maribor), prešlo v last ustanovitelja, to je Republike Slovenije, ki pa do danes še ni uskladila zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. UKC Maribor nikakor ni dejanski lastnik navedene stavbe, ampak je lastnik samo in izključno Republika Slovenija, na podlagi izdanega sklepa Vlade Republike Slovenije pa je edini upravičen upravljavec predmetne nepremičnine Univerza v Mariboru. Ob tem dodajamo, da je Univerza v Mariboru na pristojno Ministrstvo za zdravje kot tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, že večkrat naslovila predlog za začetek postopka vpisa lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 208/0, k.o. Tabor v korist Republike Slovenije ter s tem k uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja navedene nepremičnine z dejanskim.

– Dne 28. 4. 2014 je bil v prostorih Ministrstva za zdravje sestanek med predstavniki pristojnih ministrstev, predstavniki Univerze v Mariboru ter predstavniki UKC Maribor, na katerem se je rektor Univerze v Mariboru zavezal, da bo UKC Maribor za potrebe izgradnje Urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, v času izvajanje te investicije nudila brezplačno uporabo prostorov za namen začasne selitve Centra za transfuzijo, in sicer uporabo le praznih prostorov v pritličju stavbe Inštituta za anatomijo/Inštituta za sodno medicino, ki jih trenutno lahko v okviru svoje dejavnosti nameni za rešitev nujnega prostorskega problema UKC Maribor.

– Univerza v Mariboru je po sestanku z dne 28. 4. 2014 pristopila k realizaciji doseženega dogovora in pripravila predlog Pogodbe o brezplačni uporabi prostorov, ki ga je dne 7. 5. 2014 posredovala v pregled in podpis UKC Maribor. UKC Maribor je podpis navedene pogodbe od takrat dvakrat zavrnil, prvič brez kakršnegakoli pojasnila, drugič z navajanjem številnih neresničnih dejstev, med drugim , da UKC Maribor sam nima na voljo drugih prostorov za začasno preselitev Centra za transfuzijo ter da za UKC Maribor nastaja nenadomestljiva materialna škoda zaradi nezmožnosti preselitve navedenega centra. Kot izhaja iz članka v časopisu Večer z dne 16.5.2014, spletnega članka na www.rtvslo.si z dne 15. 5. 2014 in spletnega članka na www.maribor24.si z dne 15. 5. 2014, je UKC Maribor prostore Centra za transfuzijo že preselil v prostore Klinike za Ginekologijo (s čimer se izvedba gradbenih del Urgentnega centra nemoteno nadaljuje), zato navajanja UKC Maribor, da nima ustreznih prostorov za selitev navedenega centra kot tudi navajanja, da zaradi nezmožnosti selitve nastaja nenadomestljiva materialna škoda, niso resnična.

– Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru za nemoteno izvedbo študijskega procesa še naprej potrebuje prostore v objektu Inštitut za anatomijo/Inštitut za sodno medicino, saj laboratorijev, ki se nahajajo v navedenem objektu zaradi prostorske stiske (navedenih laboratorijev zaradi že zgoraj navedenih razlogov UM ni mogla vključiti v elaborat novogradnje Medicinske fakultete) kot tudi iz razloga nevarnosti selitve, ni mogoče preseliti. Prav tako je bilo v obnovo navedenega objekta vloženih precej donatorskih sredstev, onemogočanje izvajanja študijskega procesa v navedenem objektu pa bi imelo negativne posledice za uresničitev in izpolnjevanje namena takrat ustanovljenega konzorcija, hkrati pa bi pokazalo veliko neodgovornost in nemoralnost do partnerjev, ki so vložili sredstva v naveden objekt izključno za namen razvoja Medicinske fakultete UM.

– V prostorih objekta Inštitut za anatomijo sedaj potekajo vaje iz anatomije za dodiplomsko stopnjo, vaje anatomije za podiplomsko stopnjo in vaje za specialistične kirurške treninge, navedeni prostori pa so že sedaj, v začetni fazi, zasedeni. V prostorih navedenega objekta se bodo dodatno, predvidoma v mesecu avgustu 2014, pričele izvajati sodno medicinske obdukcije in toksikološke analize, ki jih bo za celotno severovzhodno Slovenijo opravljala ekipa iz Inštituta za sodno medicino Ljubljana na čelu s prof. dr. Jožetom Balažicem.

Na Univerzi v Mariboru delujemo razvojno, transparentno in gospodarno ter dosledno sledimo zastavljenim načrtom in programom. UKC Maribor s svojim ravnanjem in številnimi neresničnimi izjavami zavaja javnost in pristojne inštitucije ter povsem neupravičeno ovira dejavnosti Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.”

 

(Skupno 40 obiskov, 1 današnjih obiskov)