Vlada je socialnim partnerjem posredovala predlog paketa varčevalnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ. Gre za ukrepe na področju notranjega varčevanja, delovanja javnega sektorja ter pri različnih programih in politikah.

Predlogi iz izhodišč za pripravo rebalansa proračuna za leto 2012, ki se nanašajo na vzgojno-izobraževalni sistem:

 • Združitev javnih zavodov – ZRSŠ, CPI, ŠR, ACS, PI, Zavod Planica, Muzej športa in Slovenski šolski muzej.
 • Preoblikovanje trinajst manjših samostojnih šol v podružnične šole. Enoten šolski okoliš v večjih krajih.
 • Zmanjšanje stroškov za dejavnost javnih služb po 28. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja vključno z zmanjšanjem stroškov za maturo.
 • Sprememba nekaterih normativov pri opravljanju predšolske dejavnosti: Ukinitev ugodnosti zmanjšanja plačila za starejšega otroka za en plačni razred / Ukinitev normativa za heterogene oddelke v obeh starostnih obdobjih / Povečan obseg neposrednega dela vzgojitelja z otroki od sedanjih 30 ur/teden na 32,5 ure/teden / Zmanjšanje sočasne prisotnosti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja za 1 uro.
 • Prilagoditve normativov in standardov za izvajanje programa osnovne šole. S 1.9.2012 se normativi uveljavijo za 1. in 6. razred. / Normativno povečanje števila učencev v oddelkih v programu osnovne šole  iz 28 na 30 učencev. / Spremenjen normativ za svetovalne delavce in knjižničarje Izvajanje 1) interesnih dejavnosti, kot sestavnega dela razširjenega programa osnovne šole; 2) učne pomoči učencem in 3) jutranjega varstva se prenese v delovno obveznost strokovnih delavcev.
 • Učna obveznost za strokovne delavce se poveča za eno uro, normativne obveznosti za ostale delavce pa do 10%.
 • Izvajanje programa podaljšanega bivanja v osnovni šoli samo do 15.30 ure nato popoldansko varstvo in podaljšanje normativne ure podaljšanega bivanja iz 50 na 60 minut.
 • Število profesionalnih komisij po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami se zmanjša na 10.
 • Financiranje inštitucij, ki izvajajo terciarno izobraževanje, se zmanjša v odvisnosti od števila ponavljavcev.
 • Znižanje višine subvencij za bivanja študentov, delna nadomestitev z aktivacijo akumuliranih presežkov javnih zavodov (npr. ŠD LJ v letu 2010 prek stotisoč evrov presežka).
 • Plačilo vrtca za drugega in ostale otroke po enakih pogojih, kot za prvega.
 • Subvencije po Zakonu o šolski prehrani se nameni samo socialno šibkim učencem in dijakom, na enak način se uredi tudi prehrano za študente.
 • Pri subvencioniranju mesečnih vozovnic za študente se bo upošteval premoženjski status gospodinjstva.
 • Povečanje koncesijske dajatve na delo dijakov in študentov s 14 % na 25 % in znižanje deleža te dajatve, ki jo prejmeta ŠOS in študentski servisi (s 4,5 % vsak na 3% vsak) – sredstva nameniti v proračun za štipendije.
 • Ukinitev subvencioniranja študentske prehrane med počitnicami.

Vir: MF, 26. 3. 2012

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)