Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet Maribor« in pogodbo o soustanoviteljstvu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  »Konservatorij za glasbo in balet Maribor«, ki jo sklepata Vlada Republike Slovenije  in Mestna občina Maribor.

S predlaganim sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet Maribor« in pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti soustanoviteljic javnega zavoda se uredijo ustanoviteljske pravice in obveznosti in druga vprašanja v zvezi z delovanjem Srednje glasbene in baletne šole Maribor.  Šola je še naprej organizirana kot enovit zavod, čeprav izvaja izobraževanje na ravni osnovnega in srednjega glasbenega in baletnega izobraževanja, in sicer na več lokacijah in podružnicah, saj se je taka rešitev izkazala tako s finančnega kot tudi organizacijskega vidika kot najprimernejša.

Glede na to, da je občina Slovenska Bistrica, na območju katere je šola izvajala glasbeno in baletno izobraževanje,  izrazila namen, da bi sama prevzela ustanoviteljstvo glasbene šole na njenem območju, in sicer iz izločenega dela dejavnosti te šole, Vlada RS podpira tako rešitev kot utemeljeno in izvedljivo, saj ne bo bistveno vplivala na delovanje šole. Na podlagi sklepa se bo zagotovila formalno-pravna podlaga za izločitev dela dejavnosti Srednje glasbene in baletne šole Maribor, ki se izvaja na območju občine Slovenska Bistrica, tako da bo ta občina lahko iz tega dela ustanovila samostojno Glasbeno šolo Slovenska Bistrica. S tem bo nova šola prevzela tudi del zaposlenih, ki so izvajali dejavnost na tej lokaciji in osnovna sredstva, ki so evidentirana za opravljanje  dejavnosti na območju te občine ter učence, vpisane v programe, ki se izvajajo na tej lokaciji, kar se uredi s prevzemno pogodbo. To pogodbo skleneta šola in novo ustanovljeni zavod v občini Slovenska Bistrica in prične veljati, ko k njej podata soglasje Ministrstvo za šolstvo in šport in Mestna uprava Mestne občine Maribor.

Sprejetje novega ustanovitvenega akta ne vpliva na funkcijo ravnatelja šole, zato se tekoči mandat ravnateljice te šole ga. Helene Meško, ki se je začel 5. julija 2009,  nadaljuje.

Prav tako se nadaljuje tekoči mandat sveta šole, ki se je začel 24. marca 2008,  s tem, da se bo njegova sestava dopolnila še z enim predstavnikov Vlade RS, saj je v sedanjem svetu bil le eden predstavnik Vlade RS, kar je bila začasna rešitev do sprejetja predlaganega ustanovitvenega akta. 

V pogodbi o soustanoviteljstvu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet Maribor« soustanoviteljici urejata medsebojna zlasti lastniška in druga materialna razmerja, in sicer poleg delitve ustanovitvenega premoženja in opredelitve deleža premičnega premoženja in njunih obveznosti do tega premoženja, urejata še pravne posledice v zvezi z izločitvijo dela dejavnosti šole v Slovenski Bistrici kot tudi v primeru, če bi prišlo do prenehanja opravljanja dejavnosti na drugih lokacijah, ki so v pristojnosti drugih občin ter druge medsebojna razmerja in njune obveznosti do šole.

Sporazumeta se, da sta solastnici nepremičnine na Mladinski ulici 12 v Mariboru, na kateri ima šola sedež, in sicer vsaka do polovice v idealnem deležu in si zagotovita formalno-pravno podlago za izvedbo vpisa lastniških deležev v zemljiško knjigo.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 82. seji, 13. maja 2010

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)