Na spletišču Safe.si z dne 16. 6. 2014 objavljen povzetek empirične raziskave, ki jo je za namene diplomskega dela izvedla Robertina Dugar s Pedagoške fakultete v Ljubljani, v kateri je poskušala podrobneje prikazati stanje v slovenskih šolah na področju varne rabe interneta.

Rezultati kažejo, da za osveščanje o varni rabi interneta najpogosteje skrbi ROID (računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti), ki mu hitro sledi učitelj računalništva. Med najbolj poznano organizacijo, ki se ukvarja z osveščanjem o varni rabi interneta, spada Center za varnejši internet – Safe.si, ki jo šole v večini primerov izberejo tudi za samo izvajanje izobraževanj in delavnic tako za učence, starše kot tudi šolske delavce.Diplomsko delo skuša odgovoriti na vprašanje, kdo na šoli skrbi za osveščanje o varni rabi interneta, na kakšen način osveščanje izvajajo, za koga in kako pogosto. Avtorica ugotavlja, da kljub dejstvu, da je v šolskih pravilnikih tematika o varni rabi interneta skopo omenjena, v večini šol skrbijo za osveščanje.

Med 160 šolami, ki so sodelovale v raziskavi, je oseba, ki najpogosteje skrbi za osveščanje o varni rabi interneta (za učence, učitelje in druge strokovne delavce) ravno ROID (računalnikar –organizator informacijskih dejavnosti; na 114 šolah oz. 75 %). Temu sledi učitelj računalništva (65 %), učitelj naravoslovno-tehničnega, družboslovnega ali jezikovnega področja (32 %) in drugi učitelji (24 %). Na nekaterih šolah za osveščanje skrbi več oseb.

Med 138 anketiranimi šolami je 76 % šol že poročalo o incidentih, povezanih z internetom, ki so v tem primeru tudi ustrezno ukrepale. O tovrstnih incidentih (npr. medvrstniško nasilje prek spleta) učenci pogosto sami poročajo (61 %), pogosto pa na problem opozorijo tudi drugi učenci in starši. Probleme, povezane z internetom, na šolah običajno rešujejo svetovalni delavci in razredniki, pa tudi ravnatelj in učitelj, ki ugotovi, da je učenec žrtev.

Anketirane šole v večini primerov organizirajo izobraževanje za učence na letni ravni, medtem ko za starše in šolske delavce v razmiku enega do treh let. 28 % šol vsako leto na šoli organizira aktivnosti, povezane z varno rabo interneta, med katere so navedli predvsem: tehniški dan na temo internetne varnosti, okrogle mize, izdelava plakatov, brošur, tema razredne ure, predavanja za starše ipd.

38 % vprašanih aktivnosti občasno organizirajo na šolah, pri tem so najpogosteje navedli: tema razredne ure, tehniški dan, tema roditeljskega sestanka, ekodan in pri raznih projektih, kot so socialni kapital in razna predavanja. Med sodelujočimi šolami je kar 30 šol (20 %), ki ne organizirajo drugih aktivnosti povezanih z varno rabo interneta, kar je glede na aktualnost tematike nekoliko zaskrbljujoče.

Nekoliko drugačna zgodba je pri zagotavljanju gradiv (brošur in plakatov) o varni rabi interneta, saj kar 91 % šol svoje učence in druge zalaga z gradivi, kar je iz vidika osveščanja učencev in drugih o varni rabi interneta, dober podatek.

Delavnice oz. izobraževanja za učence se na večini šol (75 %) organizira na letni ravni, 17 % šol pa to organizira vsake tri leta, 3 % na vsakih pet let in 1 % na več kot pet let. Nekaj šol je tudi takih, ki še ni izvedlo nobene delavnice ali izobraževanja na to temo, in sicer 5 %.

Predavanja in izobraževanja za učitelje in druge strokovne delavce šole pogosto organizirajo interno, 42 % šol pa je pri organiziranju izobraževanj že sodelovalo z organizacijo Safe.si. Tovrstna predavanja običajno organizirajo na letni ravni ali vsaj v obdobju treh let. Podobna zgodba je tudi s predavanji za starše, saj je 45 % šol pri organizaciji predavanj za starše sodelovalo s Safe.si.

Šole so sicer relativno dobro seznanjene z organizacijami, ki skrbijo za osveščanje o varni rabi interneta. Med njimi je najbolj prepoznavna Safe.si, ki jo pozna 93 % sodelujočih šol. Temu sledi Spletno oko, ki je poznano 71 % šolam; Varni na internetu (70 %) in TOM telefon (66 %).

Glede na podatek, da večina sodelujočih šol pozna Safe.si, dejstvo, da se večina šol udeležuje aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta, ki jih organizira prav Safe.si, ne preseneča. Večina šol se tako aktivnosti udeležuje vsako leto (38 %) ali občasno (41 %). 11 % vprašanih šol se aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta ne udeležuje, le 2 % šol pa teh aktivnosti ne pozna.

Šole pogosto organizirajo aktivnosti tudi s pomočjo Safe.si, saj je kar 72 % šol izvedlo izobraževanje in delavnice za učence preko Safe.si.

K sodelovanju v raziskavi so bile povabljene vse osnovne šole v Sloveniji. Spletni vprašalnik je bil po elektronski pošti posredovan 450 šolam, pri čemer so vprašalnik začeli izpolnjevati na 167 šolah, zaključili pa na 140 šolah, kar predstavlja 31 % vseh osnovnih šol. V imenu šole je vprašalnik izpolnjevala oseba, ki je na šoli zadolžena za osveščanje oz. izobraževanje o varni rabi interneta.

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)