21. oktobra 2016 je začel veljatiPravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti,izdan na podlagi petega odstavka 39.b člena Zakona o knjižničarstvu. Pravilnik nadomešča Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09, 108/11 in 65/16) ter dopolnjuje oziroma spreminja določila v zvezi s postopkom imenovanja v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti v skladu z zadnjo spremembo Zakona o knjižničarstvu.

Cilji, ki jih je ministrstvo zasledovalo pri pripravi novele pravilnika, so poleg splošnega prizadevanja za izvrševanje krovnega zakona s spremembami, tudi cilji, ki izhajajo iz zasledovanja učinkov javnega interesa na področju knjižnične dejavnosti. Ker so kompetence strokovnih delavcev, kakovost ter učinkovitost njihovega dela kot tudi njihovo strokovno izpopolnjevanje predpogoj za kakovostno in učinkovito knjižnično javno službo, so bile s spremenjenimi zakonskimi določbami o strokovnih knjižničnih delavcih usklajene tudi določbe glede strokovnih nazivov v knjižnični dejavnosti.

Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti poleg osnovnega pogoja podrobneje določa druge splošne in posebne pogoje za imenovanje v strokovni naziv, roke in način podajanja vloge ter obvezna dokazila. Nadalje določa imenovanje, mandat in pristojnosti komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti ter način odločanja o imenovanju v strokovni naziv. Strokovni knjižničarski delavec, ki želi pridobiti ustrezen strokovni naziv, mora za imenovanje v naziv izpolnjevati pogoje, določene v pravilniku: imeti mora ustrezno izobrazbo, opravljen bibliotekarski izpit, delovne izkušnje na področju knjižnične dejavnosti, z dosežki izkazovati strokovno usposobljenost za opravljanje strokovnega knjižničarskega dela. Kandidat vloži vlogo za imenovanje v strokovni naziv, ki ji mora priložiti ustrezna dokazila o dosežkih s področja knjižnične dejavnosti, pri nacionalni knjižnici. Če so izpolnjeni pogoji, o imenovanju v strokovni naziv odloča predstojnik nacionalne knjižnice z odločbo po predhodnem mnenju komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti.

Vir: MK, 27. 10. 2016

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)