Vlada RS je na seji 28. januarja dala soglasje k Programu dela Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 in finančnemu načrtu za leti 2010 in 2011.

V okviru programa znanstveno-raziskovalna dejavnost in visoko šolstvo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije financira tako znanstvenoraziskovalno dejavnost na slovenskih univerzah, javnih in drugih raziskovalnih zavodih, kakor tudi v razvojnih enotah v gospodarstvu in pri zasebnih raziskovalcih. Obenem spodbuja prenos raziskovalnih dosežkov v družbeno in gospodarsko okolje. Na ta način uresničuje tiste konkretne usmeritve iz Okvira gospodarskih in socialnih reform Vlade RS, ki se nanašajo na drugo razvojno prioriteto, to je na učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporabo znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta, zlasti z učinkovito uporabo znanja ter izvajanja naslednjih temeljnih ciljev NRRP, kot so povečanje vpliva raziskovanja in razvoja v domačem okolju, izboljšanje učinkovitosti vlaganj v raziskave in razvoj ter kakovost dosežkov in krepitev človeških virov za raziskave in razvoj.

V okviru programa Tehnologija in informacijska družba Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sofinancira aplikativne raziskovalne projekte, vključno z medresorsko usmerjenimi ciljnimi raziskovalnimi programi. Prav tako so v okviru tega programa sofinancirani mednarodni bilateralni projekti.

V okviru programa Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju znanstvenoraziskovalne in tehnološke politike, visokega šolstva ter informacijske družbe so sredstva namenjena delovanju Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije  in Inštitutu za informacijske znanosti. Sredstva so namenjena tako za financiranje dejavnosti navedenih institucij, ki nudijo podporo izvajanju programov v okviru te politike, kot tudi za zagotavljanje osnovnih infrastrukturnih pogojev za informacijsko-komunikacijsko odprtost in povezanost slovenskih univerz in raziskovalnih organizacij s svetovnimi centri znanja. V okviru tega programa se sofinancira nabavo in obnavljanje informacijsko-komunikacijske opreme v sistemu COBISS ter nabavo tuje znanstvene literature in baz podatkov.

Predlog programa dela in finančnega načrta agencije za leto 2010 obsega tudi povečanje tistih programov za katere so bila, v Proračunu RS za leto 2010, upošteva dodatna sredstva zaradi uvedbe novega plačnega sistema.

Vir>>Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 66. seji, 28. januarja 2010

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)