Vlada RS je na 10. redni seji dne 12. 4. 2012 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakonov za uravnoteženje javnih financ.

Cilji predloga zakona so zagotoviti vzdržne javne finance, zakonski okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami, makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj ter oblikovati pravila za večjo fiskalno disciplino.

Vlada je v sporočilu za javnost poudarila, da je veliko ukrepov povezanih s cenzusom, ki je naravnan na 64 odstotkov povprečne plače na družinskega člana, kar znaša okoli 625 evrov neto na družinskega člana. Tako so na cenzus vezana starševska nadomestila, otroški dodatki, pravica do pomoči ob rojstvu otroka, pravica do dodatka za veliko družino, subvencioniranje prevozov za dijake in študente, subvencioniranje malice za učence in dijake, subvencioniranje kosila za učence ter znižanje plačila vrtca. To pomeni, da štiričlanska družina lahko zasluži skupaj 2499 eur neto, ne da bi jo prizadeli varčevalni ukrepi na navedenih področjih.

Zakon vsebuje spremembe predpisov, ki so potrebne za znižanje odhodkov, predvidene s predlaganim rebalansom.S predlaganim zakonom se spreminjajo:

 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti,
 • Zakon o družbi Slovenske železnice,
 • Zakon o družbi za avtoceste RS
 • Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja,
 • Stanovanjski zakon,
 • Zakon o prevozih v cestnem prometu,
 • Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo,
 • Zakon o postopnem zapiranju Rudnik Trbovlje-Hrastnik
 • Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
 • Zakon o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije
 • Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije
 • Zakon o policiji
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o visokem šolstvu
 • Zakon o osnovni šoli
 • Zakon o vrtcih
 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
 • Zakon o šolski prehrani
 • Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
 • Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu
 • Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
 • Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije
 • Zakon o subvencioniranju študentske prehrane
 • Zakon o štipendiranju
 • Zakon o urejanju trga dela
 • Zakon o vojnih invalidih
 • Zakon o vojnih veteranih
 • Zakon o žrtvah vojnega nasilja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o socialnovarstvenih prejemkih
 • Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS
 • Zakon o interventnih ukrepih
 • Zakon o verski svobodi
 • Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov
 • Zakon o pravniškem državnem izpitu
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o dohodnini
 • Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
 • Zakon o davku na vodna plovila
 • Zakon o davku na motorna vozila
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Vir: Vlada RS, 12. 4. 2012

 

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)