Vlada RS je sprejela stališče v zvezi z uresničevanjem posebnih pravic pripadnikov madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja in ga posreduje Komisiji za narodni skupnosti Državnega zbora Republike Slovenije.

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti je na svoj dnevni red 9. redne seje uvrstila točko »Uspehi in težave dvojezičnega vzgojno-izobraževalnega modela z vidika ohranjanja narodne identitete in maternega jezika avtohtone madžarske narode skupnosti v Sloveniji«.

V zvezi z navedeno tematiko je vlada sprejela naslednje stališče:

Posebnosti dela vzgojno-izobraževalnega sistema in uresničevanje posebnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja ureja poseben zakon (Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, Uradni list RS, št. 35/2001).

Na dvojezičnem območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, poteka v vrtcih in osnovnih šolah dvojezično vzgojno-izobraževalno delo v slovenskem in madžarskem jeziku. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v obeh jezikih, pri učenju maternega jezika in drugega jezika se učenci razdelijo v skupine, kar omogoča večjo zahtevnost pouka maternega jezika.

Da bi učencem in dijakom lahko zagotovili enakovreden izobrazbeni standard kot učencem in dijakom na drugih območjih, zakon omogoča povečanje zgornje meje obremenitve za posamezen del izobraževalnega sistema, omogoča pa tudi prilagoditev organizacije izobraževanja, predmetnika, učnih načrtov in katalogov znanja.

V dvojezičnih šolah morajo strokovni delavci obvladati oba učna jezika. Zato se mora tudi gostujoči tuji učitelj v času zaposlitve (zaposli se lahko za dve leti) v Sloveniji vključiti v učenje slovenskega jezika, nato pa se lahko v vrtcu oziroma šoli zaposli še za dve leti.

Na podlagi bilateralnih sporazumov Madžarska imenuje pedagoškega svetovalca za madžarski jezik. Trenutno ni imenovan noben svetovalec za jezik. Področna skupina za šolstvo narodnosti pri Zavodu RS za šolstvo, v skladu z dogovorom z Ministrstvom za šolstvo in šport, za vsako šolsko leto pripravi izbor učbenikov ter na podlagi ponudbe založnikov izvede usklajevanje z učitelji s področja šolstva narodnosti ter določi dokončni izbor učbenikov.

V začetku leta 2009 so predstavniki samoupravne madžarske skupnosti ponovno izrazili skrb, da kakovost pouka, ki poteka po t.i. dvojezičnem modelu ni zadovoljiva ter da obstaja nevarnost, da oba jezika pri pouku (še posebej na ravni srednješolskega izobraževanja v Dvojezični srednji šoli Lendava) nista rabljena v enaki meri. Da bi lahko analitično proučili dejansko izvajanje modela dvojezičnega šolstva je Ministrstvo za šolstvo in šport v letu 2009 pričelo financirati dvoletno evalvacijsko študijo, katere temeljni cilj je proučitev uresničevanja tega modela. Študija se izvaja v okviru Pedagoškega inštituta. Nosilka študije pa je bila izbrana ob dogovoru s Samoupravno madžarsko skupnostjo. Navedena študija bo podlaga za nadaljnjo razpravo o morebitnih potrebnih izboljšavah modela dvojezičnega šolanja.  

Vir>>Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 60. seji, 24. decembra 2009

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)