Na spletišču Vlade RS je z dne 24. 4. 2014 med sporočili za javnost objavljeno poročilo o 56. seji Vlade RS:

“Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila s pripravo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je vlada pooblastila, da dokument pošlje v formalno presojo Evropski komisiji.

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP) je izvedbeni dokument, katerega podlaga so nacionalne strategije, programi in akcijski načrti s posameznih področij. Program opredeljuje tiste prednostne naložbe, v katere bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 z namenom doseganja nacionalnih ciljev in ciljev EU 2020. Za obdobje 2014–2020 bo veljal enoten Operativni program za črpanje vseh treh skladov evropske kohezijske politike – Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad. OP mora biti skladen s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 (PS), ki je strateški dokument za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in sledi strategiji EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ustrezati pa mora tudi zahtevam posameznega sklada EU, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. PS vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov. Opredeljena so tudi horizontalna načela, kot so partnerstvo, spodbujanje enakosti med spoloma, boj proti diskriminaciji ter dostopnosti, trajnostni razvoj. 

Ključno pri pripravi dokumenta je bilo usklajevanje z različnimi deležniki in skladnost dokumenta s finančnim in zakonodajnim okvirom EU s področja kohezijske politike ter z obstoječimi strateškimi, programskimi in izvedbenimi dokumenti na ravni EU in Slovenije (Strategija EU 2020, Nacionalni reformni program, Skupni strateški okvir za prihodnje programiranje vseh strukturnih skladov, Stališče služb Komisije o Partnerskem sporazumu in Operativnem programu 2014-2020 za Slovenijo ipd).  

Uredba 1303/2013 o skupnih določbah v 14. členu določa, da je skrajni rok za posredovanje formalne različice PS Evropski komisiji do 22. 4. 2014 (Slovenija ga je v formalno presojo oddala 10. 4. 2014), rok za posredovanje formalne različice OP pa v treh mesecih po posredovanju PS oz. najkasneje do 22. 7. 2014 (Slovenija ga bo v formalno presojo oddala v kratkem). 

Po formalni oddaji operativnega programa posamezne države članice ima Evropska komisija do 70 koledarskih dni časa, da poda komentarje. Na njihovi podlagi bo SVRK v sodelovanju z ministrstvi in drugimi deležniki predvidoma do konca julija 2014 dopolnila vsebino predlaganega osnutka dokumenta, formalni sprejem z izdajo odločbe s strani Evropske komisije pa je predviden do konca septembra 2014.”

In še:

  • Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o šolski prehrani,
  • Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.
(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)