Vlada RS je na današnji seji 25. februarja sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, ki ga je Državnemu zboru RS v obravnavo predložil Državni svet RS.

V Sporočilu za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 70. seji, 25. februarja 2010 je zapisano:

Vlada načelno podpira sprejem predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, ker se s predloženimi rešitvami izboljšuje sedaj veljavna ureditev, vendar ima na besedilo posameznih členov določene pripombe, za katere ocenjuje, da bi jih bilo potrebno upoštevati pri sprejemu končnega besedila novele.

Državni svet predlaga, da se natančneje opredeljujejo upravičenci do subvencionirane študentske prehrane. Po sedaj veljavni zakonodaji do subvencionirane študentske prehrane niso upravičeni študentje, ki so zaposleni. S predlogom se dodaja neupravičenost samozaposlenih in upokojenih.

Natančneje se opredeljuje upravičenost do dodatnih subvencioniranih obrokov upravičencev v primeru, da imajo študijske obveznosti ob dela prostih dnevih, to je sobotah in nedeljah.

Predlagatelj predlaga, da se v evidencah, ki jih vodi izvajalec, poleg ostalih podatkov doda naslov, številka mobilnega telefona in naslov elektronske pošte upravičenca, saj jo izvajalec potrebuje za izvajanje subvencioniranja študentske prehrane.

Prav tako se predlaga tudi obveznost posredovanja podatkov o statusu in načinu zavarovanja upravičencev do subvencionirane študentske prehrane višje in visokošolskih izobraževalnih ustanov in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na ta način se razbremeni študente v smislu pridobivanja potrdil in zagotovi takojšnja informacija o statusu in zavarovanju, kar posledično pomeni upravičenost oz. neupravičenost in s tem zmanjševanje možnosti zlorab.

Predlagatelj predlaga nov ukrep globe, če so pri nadzoru nad delom ponudnika subvencionirane študentske prehrane ugotovljene nepravilnosti. Globe naj bi nadomestile sankcijo prepovedi prodaje študentskih bonov za določen čas, ki je bila uvedena z zadnjo spremembo zakona. Prepoved prodaje študentskih bonov postane z uvedbo novega sistema irelevantna, saj po novem ne bo več kupovanja in koriščenja študentskih bonov, pač pa se bodo koristile subvencije.

Stališča vlade k omenjenim predlogom so sledeči. Glede na to, da se je v praksi pokazalo, da ima po sedanji ureditvi študent, ki ima študijske obveznosti le v petek in soboto, pravico do dodatnih bonov mesečno (toliko, kolikor je sobot), študent, ki ima študijske obveznosti od ponedeljka do petka pa ne, se vlada strinja z omenjenim predlogom, da ima študent, ki ima študijske obveznosti tudi ob sobotah, pravico do dodatnih bonov, le v primeru, da ima študijske obveznosti ob vseh delovnih dneh. Tako dodatno uredimo možno neupravičeno dodatno koriščenje bonov.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne razpolaga s podatkom o upravičenosti študentske prehrane, zato je primerneje, da je določeno, da je dolžan pošiljati podatek o urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja izvajalcu, ne pa podatek o upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane glede na način zavarovanja za osebe s statusom študenta.  

Vlada je mnenja, da je treba za izrek globe postopek nadzora nad izvajanjem zakona voditi po določbah Zakona o inšpekcijskem nadzoru oziroma je treba predpisovanje prekrškov in sankcij urediti na način, ki ga predvideva Zakon o prekrških. Študentska organizacija Slovenije oziroma »študenti kontrolorji«, ki jih predvideva Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane, niso uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Iz Zakona o subvencioniranju študentske prehrane tudi jasno ne izhaja ali je Študentska organizacija Slovenije prekrškovni organ, ki bi lahko kot eno izmed sankcij za prekrške izrekel globo oziroma drugo sankcijo. Prav tako vlada ne vidi sistemske možnosti, da bi se za navedene kršitve izrekale denarne kazni. Takšno mnenje je podala tudi Služba Vlade RS za zakonodajo.

Glede na to, da bo s sistemom elektronizacije subvencionirane študentske prehrane sankcija prepovedi prodaje študentskih bonov postala neizvedljiva, se ta sankcija črta iz obstoječega 8.b člena. Prepoved izvajanja subvencionirane študentske prehrane za določen čas pa se izreče za  ponovno ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju študentske prehrane ali kršitve pogodbe pri izvajanju študentske prehrane, storjene iz malomarnosti.

Na podlagi navedenega vlada podpira tako oblikovani predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane in predlaga Državnemu zboru RS, da ga sprejme z navedenimi spremembami, ki so predlagane.

 

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 70. seji, 25. februarja 2010

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)