Vlada RS je na sprejela stališče do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti: Evropski okvir za socialno in teritorialno kohezijo, v katerem pozdravlja evropsko platformo proti revščini in socialni izključenosti.
 
Po mnenju Slovenije je pet področij za ukrepanje, ki jih je opredelila Evropska komisija (vključevanje cilja zmanjševanja revščine v vse relevantne politike, večja in boljša izraba skladov EU za povečevanje socialne vključenosti, razvoj socialnih inovacij in reform, ki temeljijo na dokazih, vzpostavljanje partnerstev in izkoriščanje potenciala socialne ekonomije, krepitev koordinacije politik držav članic), pravih in jih v celoti podpira. Glede na kompleksnost pojma revščine je nujno potreben večdimenzionalni, celostni pristop, ki vključuje uravnoteženo načrtovanje in izvajanje različnih politik na različnih ravneh. V tej luči predstavljajo aktivnosti, predvidene s platformo, ter spremljajoče dejavnosti, dobro in ambiciozno povezavo med zastavljenimi cilji in primeren okvir za vzpostavitev novih partnerstev ter poglobitev sodelovanja med vsemi relevantnimi akterji, pri čemer je treba spoštovati načelo subsidiarnosti.
 
Za uresničevanje cilja zmanjšanja revščine in socialne izključenosti je ključno tudi na nacionalni ravni zagotoviti upoštevanje in vključevanje tega cilja v vse relevantne politike. Hkrati pa tudi zagotoviti vpetost socialnih partnerjev in drugih deležnikov v načrtovanje in spremljanje ukrepov na področju boja proti revščini. Kljub temu, da je kvalitetna zaposlitev za tiste, ki lahko delajo, najboljši in najhitrejši način za izhod iz revščine, je treba istočasno zagotoviti trajnostne in učinkovite sisteme socialne zaščite, ki zagotavljajo ustrezno varnost in dostop do storitev za posameznike, ki niso vključeni na trg dela. Ob finančnih težavah, s katerimi se soočajo sistemi socialne zaščite, je še toliko bolj pomembno, da se proračunska poraba racionalizira in najdejo inovativni in učinkoviti pristopi. V tem kontekstu je predlog EK o tesnejši povezavi evropskih skladov s cilji Strategije EU 2020 bistvenega pomena; predvsem Evropski socialni sklad (ESF) kot ključni finančni instrument na področju zaposlovanja in socialnega vključevanja.
 

Več MDDSZ, 10. 2. 2011

 

 

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)