Vlada RS o Poročilu o zagotovitvi pripravništva invalidom in praktičnega usposabljanja dijakom s posebnimi potrebami v organih državne uprave ter izvedenih pridržanih javnih naročilih, za leto 2010

Z namenom spodbujanja zaposlovanja invalidov in njihovega vključevanja v socialno okolje, je Vlada Republike Slovenije v sklopu 5. točke Akcijskega programa za invalide 2007 – 2013, dne 30. 10. 2007 sprejela sklepe o omogočanju pripravništva invalidom in omogočanje opravljanja praktičnega usposabljanja dijakom s posebnimi potrebami ter o izvedenih pridržanih javnih naročilih, ter jih dne 15. 10. 2009 dopolnila, tako da je mogoče invalida po uspešno opravljenem pripravništvu zaposliti, kar se ne šteje v realizacijo kadrovskega načrta. Po 6. točki prvotnega sklepa (2007) Ministrstvo za javno upravo spremlja izvajanje sklepov in o njih enkrat letno poroča vladi.

Ministrstvo za javno upravo se je za uresničitev vladnih sklepov tudi v letu 2010 povezalo z Zavodom RS za zaposlovanje, z Društvom študentov invalidov, s Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje iz Kamnika, Zavodom za usposabljanje invalidne mladine ter z Zavodom za slepe in slabovidne ter pridobilo sezname študentov in učencev, ki so končali šolanje in bi potrebovali zaposlitev kot pripravniki ali praktično usposabljanje. Sezname smo posredovali kadrovskim službam vseh ministrstev in kadrovski službi generalnega sekretariata Vlade RS, ki je zadolžena za vse vladne službe.

Finančni načrt uresničevanja programov po Zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi za leto 2011

Z Zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi so opredeljeni naslednji nujni programi Republike Slovenije na področju kulture:
1. sanacija najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine,
2. približevanje mednarodnim standardom za splošnoizobraževalne knjižnice,
3. ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje javne zavode s področja kulture,
4. ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture in izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih,
5. spodbujanje kulturniških mrež na področju posredovanja založništva, kinematografije in sodobne informacijske tehnologije.

Po zakonu se sredstva za uresničevanje navedenih programov zagotavljajo z vsakokratnimi letnimi proračuni Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije določa letni finančni načrt za uresničevanje programov in dinamiko zagotavljanja sredstev, sredstva pa v državnem proračunu oblikujejo pod posebnimi postavkami Ministrstva za kulturo.

Več: Vlada RS, 26. 5. 2011, sporočilo za javnost

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)