Vlada RS je na seji 29. oktobra 2014 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejetje po nujnem postopku.

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu se zaradi varovanja pridobljenih pravic študentov in javne koristi ureja pravica študentov do javnoveljavnega zaključka študija v študijskih programih, ki jim akreditacija poteče, in sicer se ureja javna veljavnost listin – diplom, ki so bile izdane študentom po izteku veljavne akreditacije študijskih programov, in pravice študentov, ki izhajajo iz statusa študenta, vpisanih po izteku akreditacije.

V spremembi zakona se predlaga tudi ohranitev javne veljavnosti študijskega programa, če visokošolski zavod ne vloži vloge za podaljšanje akreditacije študijskega programa, če je o tem najmanj dve leti pred iztekom akreditacije obvestil Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, pristojno ministrstvo ter z objavo na spletni strani tudi javnost, se javna veljavnost takega študijskega programa ohrani še za čas trajanja študijskega programa, podaljšanega za eno leto od vpisa zadnje generacije v 1. letnik študijskega programa, nova vpisna mesta pa se ne smejo več razpisovati.

Predlog zakona določa med drugim tudi možnost objave dodatnega razpisa za vpis z vpisnimi mesti na akreditiranih študijskih programih javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov zunaj rokov, ki jih določa 40. člen veljavnega Zakona o visokem šolstvu, za študente, vpisane v študijski program, ki mu svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ni podaljšal akreditacije, tudi k temu razpisu pa je pred objavo treba pridobiti soglasje Vlade RS.

Predlog zakona omogoča še ohranitev pravice do spremembe študijskega programa, če bi se študent moral prepisati, ker akreditacija študijskega programa ni bila podaljšana, določa uskladitev evidence akreditiranih študijskih programov Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in eVŠ evidence študijskih programov z dodatnim podatkom o datumu izteka javne veljavnosti študijskega programa, ter podaljšanje veljavne akreditacije do konca študijskega leta, če bi odločba o njenem »nepodaljšanju« postala dokončna med študijskim letom.

 

Vir>> Novica MIZŠ

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)