Vlada RS je na seji 20. maja sprejela Akcijski načrt za preprečevanje nasilja v družini 2010-2011. Zakon o preprečevanju nasilja v družini določa sprejem dvoletnih akcijskih načrtov, ki predstavljajo izvedbene akte Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini za določeno obdobje.

Akcijski načrt kot operacionalizacija nacionalnega programa določa nosilce, konkretne naloge, roke za njihovo izvedbo, kazalce in predvidena finančna sredstva za realizacijo. Delo na teh aktivnostih bo potekalo ves čas do zaključka leta 2011, in sicer na vseh ministrstvih, kjer bodo izvajali projekte in posamezne aktivnosti. O njih bodo nosilci poročali dva meseca pred iztekom akcijskega načrta. Sprejetje tega načrta, kot nadaljevanje nacionalnega programa, je predlagano tudi v priporočilih Evropske Unije in so ga že sprejeli v nekaterih državah (Finska, Španija, Norveška, Belgija, Velika Britanija).

Cilji akcijskega načrta vključno s posameznimi aktivnostmi kot so: izvajanje preventivnih akcij za življenje v družbi brez nasilja, zmanjšanje tvegane in škodljive rabe alkohola in prepovedanih drog in povečanje učinkovitosti pravosodja, se bodo izvajali do konca leta 2011. Posamezne aktivnosti kot so: raziskati stanje na področju alkohola in prepovedanih drog ter nasilja v družini in vzpostaviti programe pomoči za rizične skupine otrok in mladostnikov, katerih starši so uporabniki alkohola in/ali prepovedanih drog, bodo ministrstva izvajala v letu 2010 in 2011.

Prvi vsebinski sklop je namenjen področju preventivnih dejavnosti in osveščanju širše javnosti in rizičnih skupin, med katere sodijo tudi starejši, o oblikah nasilja in vrstah pomoči. V okviru tega sklopa bo večina aktivnosti namenjenih intenzivnejšemu osveščanju celotnega prebivalstva o človekovih pravicah, prepoznavanju oblik nasilja in ukrepanju zoper njega, poleg tega pa bo potrebno nekaj napora vložiti tudi v spreminjanje družbenih in kulturnih vzorcev vedenja obeh spolov za odstranitev predsodkov, običajev in drugih praks, ki temeljijo na ideji nadrejenosti/podrejenosti enega od spolov ter na stereotipnih vlogah moških in žensk.

Drugi vsebinski sklop je namenjen odpravi telesnega kaznovanja otrok in ponižujočega ravnanja z njimi, kar pomeni prizadevanja za uzakonitev prepovedi vsakršnega telesnega kaznovanja otrok, kar je tudi eden od temeljnih ciljev tako Sveta Evrope kot tudi Organizacije združenih narodov. Uzakonitev prepovedi telesnega kaznovanja otrok in ponižujočega ravnanja z njimi je predvidena v predlogu Družinskega zakonika.

Prijavljanju in obravnavi nasilja v družini je namenjen tretji sklop. Z učinkovitim medinstitucionalnim sodelovanjem pristojnih organov in dodatnim izobraževanjem strokovnih delavcev na področju nasilja bo možno zagotoviti optimalno pomoč tako žrtvam kot tudi povzročiteljem nasilja. Eden ključnih ciljev tako resolucije kot tudi akcijskega načrta pa je tudi s pomočjo večje občutljivosti ljudi do te problematike skrajšati čas prijavljanja in odkrivanja povzročiteljev nasilnih dejanj.

Četrti sklop dokumenta vsebuje elemente različnih oblik pomoči osebam z izkušnjo nasilja, to je tako za žrtve kot tudi za povzročitelje. Pri tem bo dan večji  poudarek zagotavljanju  začasnih namestitev. Zato bo potrebno zagotoviti zadostna sredstva za javne razpise, da bodo imele nevladne organizacije možnost izvajati že utečene programe pomoči in razvijati nove, glede na potrebe v družbi. Za posebne ciljne skupine je treba prilagoditi varne hiše in krizne centre, zlasti za  gibalno ovirane in starejše, osebe s težavami v duševnem zdravju in osebe s posebnimi potrebami.

Zadnji, peti vsebinski sklop je namenjen področju raziskovanja tega pojava. V Sloveniji namreč nismo nikoli sistematično redno analizirali nasilja v družini, vse bolj pa se kaže potreba po razvoju tako raziskovalnih programov na to temo s poudarkom na ovrednotenju različnih področij in pristopov kakor tudi po vzpostavitvi nacionalnih kazalnikov, ki bodo primerljivi s podatki drugih evropskih držav.

Z dveletnimi akcijskimi načrti bomo zagotovili transparentnejšo porabo javnih sredstev za preprečevanje in zmanjševanje nasilja ter zagotovili usmerjene aktivnosti pristojnih organov za posamezne ciljne skupine, v načrtu pa je predvidena tudi kampanja vlade zoper nasilje v družini.

Vir>> Novica MDDSZ

(Skupno 3 obiskov, 1 današnjih obiskov)