Vlada RS je na seji 29.4.2010 sprejela predlog Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in ga v obravnavo posredovala Državnemu zboru RS.

Vlada RS si je za mandat 2008–2012 s področja socialne varnosti naložila cilj zagotoviti učinkovitejšo politiko socialnih transferjev.

Ta cilj bo Vlada RS dosegla z naslednjimi ukrepi:

nova določitev minimalne ravni socialne varnosti in določitev njene višine na ravni, ki bo zagotovila dostojno življenje,
zagotovitev enotne vstopne točke v sistem socialnih pomoči,
vzpostavitev enotne evidence vseh pomoči, ki jih prejema posameznik.

Cilj predloga Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je oblikovanje pravičnejše in bolj dolgoročno vzdržne socialne države. Rešitve predstavljajo poenostavitev sistema socialnih transferjev, odvisnih od gmotnega položaja družine, njegovo večjo preglednost in večjo učinkovitost ter manjšo možnost zlorab.

Cilje bo mogoče doseči z vzpostavitvijo centralne evidence pravic iz javnih sredstev in s povezavo informacijskih sistemov, z vzpostavitvijo enega mesta odločanja, s poenotenjem elementov, ki vplivajo na odločitev o socialnih pravicah, in spremembo kriterijev za upravičenost do nekaterih socialnih pravic, pri čemer je mogoče vključiti tudi vzpodbude za zaposlovanje.

Centri za socialno delo postanejo »ena vstopna točka« v sistemu socialnih pravic, ki ne temeljijo na socialnem zavarovanju ali o njih ne odločajo organi blagajn socialnega zavarovanja. Centri za socialno delo bodo odločali o vseh tovrstnih zakonskih pravicah, ki so neposredno odvisne od dohodkovnega in premoženjskega položaja upravičenca, tj. tistih, ki so po veljavni zakonodaji že v njihovi pristojnosti (t. i. državnih socialnih transferjih), in tudi o pravicah, ki jih po veljavnih predpisih zagotavlja lokalna skupnost in so določene kot zakonska pravica (t. i. občinski transferji). Zakon jih s skupnim izrazom imenuje »pravice iz javnih sredstev«, in sicer so to:

denarni prejemki:

otroški dodatek,
denarna socialna pomoč,
varstveni dodatek,
državna štipendija;

subvencije in plačila:

znižanje plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo,
dodatna subvencija malice za učence in dijake po zakonu, ki ureja šolsko prehrano,
subvencija prevozov za dijake in študente po zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, in po zakonu, ki ureja visoko šolstvo,
oprostitev plačil socialnovarstvenih storitev po zakonu, ki ureja socialno varstvo,
prispevek k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika po zakonu, ki ureja socialno varstvo,
subvencija najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, namenskega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja,
pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje,
pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Več MDDSZ

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)