Vlada RS je na dopisni seji sprejela Rebalans Poslovnega in finančnega načrta 2009 Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je nadzorni svet sklada na svoji seji obravnaval v septembru 2009.

Sklad deluje z namenom dodeljevanja sredstev za vlaganje v razvoj človeških virov in kadrov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanja znanstveno-raziskovalnega področja in univerz z gospodarstvom, izobraževalnega sistema s potrebami trga dela in za štipendiranje.

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije za leto 2009 je bil sprejet na seji Vlade RS dne 24. 6. 2009. S predlaganim rebalansom se spreminja struktura virov financiranja za delovanje sklada, in sicer tako, da se manjkajoča sredstva za delovanje sklada zagotovijo iz proračuna. Pri pripravi rebalansa so bile upoštevane tudi spremenjene okoliščine pri izvedbi programov, ki se financirajo iz evropskih sredstev, še posebej pa je bila upoštevana gospodarska situacija, zato so se nekateri predvideni odhodki v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom še dodatno znižali. Financiranje dejavnosti se spreminja v manjši meri, spremenjene razmere ne bodo vplivale na realizacijo programov sklada.

V skladu s sprejetim finančnim načrtom predstavljajo vire za financiranje delovanja sklada proračunska sredstva, sredstva iz naslova obresti in drugi dohodki. Med naštetimi viri so najpomembnejše obresti, ki skladno z rebalansom predstavljajo 46,1 % vseh sredstev za delovanje sklada. Zaradi izjemnega znižanja obrestne mere prihodki iz naslova obresti v letu 2009 ne bodo dosegli načrtovane višine.

Višina prihodkov iz obresti je bila načrtovana glede na obrestne mere, ki so veljale med pripravo finančnega načrta. Zaradi znižanja obrestnih mer so se znižali prihodki iz naslova obresti, ki se namenjajo za delovanje sklada. Izpad prihodkov iz naslova obresti nadomeščajo prihodki iz proračuna in znižanje odhodkov, zato se je pripravil rebalans finančnega načrta.

Ob pripravi rebalansa je bila upoštevana povprečna poraba v obdobju januar–avgust 2009. Del sredstev po programih štipendiranja oziroma sofinanciranja izobraževanja, ki se financirajo iz evropskih sredstev, je namenjen izvajanju programov. Zaradi časovnega zamika pri potrditvi programov predvidena višina prihodkov iz tega naslova ne bo realizirana, kar je upoštevano pri pripravi rebalansa.

Z rebalansom je predvideno znižanje prihodkov za delovanje sklada z 1.791.721 evrov na 1.594.218 evrov, kar pomeni znižanje za 11,02 %. V letu 2009 sklad za delovanje ne načrtuje niti primanjkljaja niti presežka denarnih sredstev.

Vir>>Sporočilo za javnost o sklepih,ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 6. novembra 2009

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)