Vlada RS se je na redni seji 11. aprila seznanila z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2015 – 2016.  

Ministrstvo za finance bo z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2015 – 2016 (NRP 2015 – 2016) seznanilo pristojne odbore Državnega zbora RS in Ekonomsko socialni svet.

Osnutek NRP 2015 – 2016 kot glavna cilja ekonomske politike opredeljuje spodbujanje gospodarske rasti in javnofinančno konsolidacijo. Pogoji za gospodarsko rast bodo zagotovljeni z izboljšanjem dejavnikov konkurenčnosti in dvigom produktivnosti gospodarstva ter stopnje zaposlenosti ob zavedanju demografskih in okoljskih omejitev oziroma priložnosti. Za dosego dolgoročne gospodarske rasti in za ustvarjanje delovnih mest si je Slovenija začrtala ukrepe na ključnih področjih z namenom, da bi povečevala produktivnost in učinkovitost ter zagotovila primerno raven socialne vključenosti in pravičnosti.

Glavni cilji in usmeritve so razvrščeni glede na prednostna področja, kot jih opredeljuje tudi Letni pregled rasti Sveta EU, medtem ko so ukrepi v nadaljevanju razvrščeni glede na prispevek k uresničevanju specifičnih priporočil Sveta EU in doseganje ciljev EU 2020. Tako usmeritve, kot ukrepi v največji možni meri upoštevajo tudi naloge in zaveze iz veljavnih nacionalnih dokumentov.

Spodbujanje naložb
•    Investicije z multiplikativnimi učinki. V letih 2015 in 2016 se bodo izvedle investicije v prometno in okoljsko infrastrukturo, projekte informacijske družbe ter s področja zdravstva, tudi z izkoriščanjem sredstev iz  evropskih skladov.
•    Dolgoročno uravnotežen delež skupnih investicij v osnovna sredstva v BDP nad 20 %. Investicije v inovativnost, raziskave in razvoj v skladu s Strategijo pametne specializacije.
•    Izkoristek iz Naložbenega načrta za Evropo.
•    Spodbujanje izvozne konkurenčnosti podjetij in razvoja MSP. Internacionalizacija poslovanja ter vključevanja v globalne verige vrednosti.
•    Razvoj finančnih instrumentov, izboljšanje posojilnih pogojev ter ukrepi za privabljanje zasebnih vlagateljev.
•    Izkoriščanje potencialov kreativne industrije, vključno z revitalizacijo kulturne dediščine in socialnega podjetništva ter prehoda na zeleno gospodarstvo in trajnostno upravljanje z viri.

Strukturne reforme
–    Stabilno, konkurenčno poslovno okolje in enostavnost poslovanja:
o    Zmanjševanje administrativnih bremen: (i) poenostavitev davčnih postopkov, (ii) ključne spremembe na področjih prostorskega načrtovanja, graditve objektov ter umeščanja v prostor, (iii) spodbujanje uporabe elektronskega poslovanja.
o    Povečanje konkurenčnosti na področju davkov z njihovim prestrukturiranjem v danih okvirih javnofinančnih prihodkov.
o    Delovanje trgov proizvodov in storitev s premišljeno (de)regulacijo dejavnosti in poklicev.
o    Posodobitev raziskovalnih in inovacijskih sistemov ter povečanje kakovosti javnih naložb v raziskave in inovacije.
o    Učinkovito upravljanje državnega premoženja in znižanje prepletenosti države z gospodarstvom s premišljeno privatizacijo.

–    Priprava in izvedba celovitih strukturnih sprememb v zdravstvu. Sočasna ureditev dolgotrajne oskrbe in osebne asistence.

–    Proučitev morebitnih destimulacij in obstoječih spodbud za podaljšanje delovne aktivnosti starejših.

–    Posodobitev javne uprave, boj proti korupciji, davčni utaji  ter delu in zaposlovanju na črno.

–    Krepitev učinkovitosti in preglednosti delovanja pravosodnega sistema in njegovih gradnikov .

–    Prilagajanje ukrepov na trgu dela za mlade, starejše,  nizko izobražene in dolgotrajno brezposelne.

Fiskalna odgovornost
•    Okrepitev fiskalnega okvirja in odgovornosti.
•    Priprava izhodišč za dolgoročno spremembo strukture javnih izdatkov.
•    Izravnan strukturni saldo leta 2020.
•    Nadomestitev učinkov kratkoročnih varčevalnih ukrepov z  učinki dolgoročnih strukturnih ukrepov.

 

Več>> Nacionalni reformni program 2015 -2016 – DRUGI OSNUTEKNacionalni reformni program 2015 -2016 – DRUGI OSNUTEK

 

Vir>> Sporočilo za javnost Vlade RS

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)