Vlada RS je na seji 11. decembra sprejela Akcijski načrt za izvajanje programa za otroke in mladino v RS 2009-2010.

V Programu za otroke in mladino 2006-2016, ki ga je vlada sprejela oktobra 2006, je določeno, da bo vlada za njegovo uresničevanje pripravila dveletne akcijske načrte, v katerih se bodo pristojni organi zavezali za uresničitev zastavljenih ciljev v danem časovnem obdobju ter v ta namen načrtovali tudi finančna sredstva za njihovo realizacijo.

Vsebinsko so v Akcijski načrt za izvajanje programa za otroke in mladino v RS 2009-2010 vključena vsa pomembna področja življenja otrok, še posebej tista, kjer se zaznavajo nerešeni ali novi problemi, s katerimi se otroci in mladi soočajo v sodobni družbi. Program vključuje kvalitativne in kvantitativne cilje, ki se dopolnjujejo, kot tudi razvojne usmeritve in aktivnosti, ki so bistvenega pomena za uresničevanje zastavljenih ciljev.

Ker se ne želi, da bi program ostal na deklarativni ravni, se posamezna poglavja dotikajo normativne, upravno-sistemske in programske ravni ter konkretnega uresničevanja otrokovih pravic v praksi. Pri tem se prednostno osredotoča na tiste usmeritve in aktivnosti, ki pomenijo spremembe, dopolnitve ali nove rešitve v že obstoječih rednih aktivnostih državnih in drugih služb na področju skrbi za otroke.

Akcijski načrt zajema vsa področja in predloge nalog, ki sodijo v delokrog Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za kulturo, za operacionalizacijo Programa za otroke in mladino v RS 2006-2016, opredeljene po nosilcih, rokih in potrebnih finančnih sredstvih za njihovo realizacijo, kot tudi kazalce, s katerimi bo mogoče spremljati njihovo uresničevanje ter napredek.

Vsebine po področjih zajemajo naslednje glavne cilje:

• zdravstveno politiko – zagotovitev pogojev za zdravo življenje otrok in mladine, krepitev duševnega zdravja v vseh razvojnih obdobjih otroštva in mladostništva ter preprečevanje najpogostejših vzrokov umrljivosti med otroki in mladino, zdravstveno varstvo nosečnic, še nerojenega otoka ter otrok in mladine,

• družinsko politiko – ustvarjanje razmer za družinsko življenje, sprejetje vseh potrebnih ukrepov za zaščito ranljivih članov v primerih nasilja v družini, nemoteno izvajanje programov v podporo družini,

• socialno politiko – večja učinkovitost pri podpori in pomoči otrokom in njihovim družinam, zagotavljanje kakovostnega življenja otrokom in mladostnikom v okviru primarne socialne mreže, zmanjševanje revščine in socialne izključenosti, zagotavljanje socialnih prejemkov, zagotavljanje ukrepov za zmanjšanje osipa v srednjih šolah ter povečanje vključenosti brezposelne mladine v programe usposabljanja in izobraževanja,

• politiko posebne družbene skrbi – zagotavljanje sistemskega pristopa pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami, dosega izboljšanja socialnega položaja romskih otrok ter zagotavljanje njihove socialne vključenosti v širše okolje, zagotavljanje otrokom in mladini brez spremstva uresničevanje vseh pravic, ustvarjanje pogojev, da otroci z odklonskim vedenjem pridobijo znanje, izkušnje, in možnosti, da spremenijo svoje vzorce vedenja in se na ta način bolj vključijo v vrstniško in širše socialno okolje,

• politiko zaščite pred zanemarjanjem, nasiljem in zlorabo – zagotavljanje programov za telesno in duševno okrevanje žrtev spolne zlorabe ter njihove reintegracije ter zagotavljanje obvezne terapevtske obravnave storilcev,

• politiko zaščite pred drogami,

• prostorsko politiko – upoštevati pluralnost potreb in želja otrok in mladine pri novi  prostorsko-urbanistični-načrtovalski politiki,

• oblikovanje in uresničevanje strategije za doseganje najboljšega možnega zdravja otrok in mladine v Sloveniji, zagotavljanje možnosti za zdrav psihosocialni razvoj, krepitev duševnega zdravja ter zmanjšanje samomorilnosti med otroki in mladino, preprečevanje poškodb in zastrupitev pri otrocih in mladini,

• vzgojno – izobraževalno politiko – zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje ter krepitev dostopnosti do izobraževanja, zagotavljanje kakovostne vzgoje otrok in mladine za medsebojno strpnost, zmanjševanje neenakosti v družbi, spoštovanje različnosti in človekovih pravic,

• politiko prostočasnih aktivnosti in kulturno politiko, idr.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 58. seji, 10. decembra 2009

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)