Vlada RS je na seji ta teden sprejela Enajsto poročilo o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene) za področje zaposlovanja, usposabljanja in enakih možnosti za referenčno obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 in pooblastila Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da ga posreduje Svetu Evrope.

Države, ki jih zavezuje ESL so namreč dolžne periodično poročati o izvajanju posameznih členov. Pri tem so poročila razdeljena na štiri vsebinske sklope. V letošnjem letu se poročanje nanaša na člene, ki sodijo v področje zaposlovanja, usposabljanja in enakih možnosti. Poročilo je vsebinsko vezano na zaključke, ki jih je Evropski odbor za socialne pravice (EOSP) sprejel leta 2008 ob obravnavi zadnjega poročila Republike Slovenije, ki se nanaša na isti vsebinski sklop in ki je bilo Svetu Evrope posredovano leta 2007.  

V začetku poročila je prikazana situacija na slovenskem trgu dela ter obstoječe politike zaposlovanja. Pri tem je poročilo osredotočeno na sprejete ukrepe za povečanje prožnosti trga dela, aktivne politike zaposlovanja ter na ukrepe za povečevanje zaposlenosti Romov. Drugi del zajema ukrepe za zagotavljanje enakih možnosti na področju zaposlovanja. V tretjem delu so navedene statistike o zaposlovanju preko brezplačnih služb za zaposlovanje ter opisano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Poročilo vključuje informacije o uvajanju kariernega svetovanja na univerzah, katerega namen je uspešnejše vključevanje na trg dela, o poklicnem usmerjanju v okviru osnovnih in srednjih šol ter v okviru Centrov za informiranje in poklicno svetovanje. 

V poročilu so opisane novosti na področju srednjega in visokega šolstva (nacionalno ogrodje kvalifikacij in Nacionalni program visokega šolstva 2010-2011, opis izvajanja Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Zajete so informacije o praktičnem usposabljanju dijakov, o poklicnem usposabljanju delavcev in o programih APZ. Podane so tudi informacije o štipendijah in šolninah v Republiki Sloveniji. 

Nadalje so predstavljene informacije o izobraževanju in usposabljanju otrok s posebnimi potrebami, opisana je situacija na področju zaposlovanja invalidov (oris Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in oblik zaščitnega zaposlovanja). EOSP se seznanja z ukrepi za vključevanje invalidov v družbo (opis Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja, Akcijskega programa za invalide 2007-2013 in Nacionalnih usmeritev za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide).

Poročilo vključuje novosti na zakonodajnem področju in informacijo o vzpostavitvi “INFO točke” ter pojasnila glede migracijskih tokov v RS, glede izdanih dovoljenj za prebivanje in delovnih dovoljenj ter glede sprejetih ukrepov, ki so prispevali k sprostitvi predpisov, ki urejajo zaposlovanje tujcev. V poročilu je opisan položaj žensk na trgu dela ter ukrepi za spodbujanje enakih možnosti žensk in moških.

V poročilu so navedene novosti na zakonodajnem področju in relevantna pravna praksa, povezana z razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Poroča se tudi glede minimalnih pogojev za pridobitev starostne pokojnine ter o višini odškodnine zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Predstavljeni so podatki o prejemnikih sredstev jamstvenega sklada ter o deležu terjatev, kritih s strani jamstvenega sklada.

Vir: MDDSZ, 15. 12. 2011

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)