Vlada Republike Slovenije je na seji 11. marca sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2010 – 2015 (program ukrepov). Vlada je zadolžila pristojne državne organe, da prioritetno pristopijo k uresničevanju tega dokumenta in v skladu z Zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji najkasneje v roku šestih mesecev po sprejetju tega programa ukrepov sprejmejo podrobne področne programe in ukrepe ter v svojih finančnih načrtih predvidijo potrebna sredstva za uresničevanje sprejetih ukrepov.

Sprejetje programa ukrepov določa Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), pri čemer mora program ukrepov vsebovati naloge in obveznosti, navedene v 4. in 5. členu tega zakona. Namen in cilji sprejetega programa ukrepov so omogočiti zadovoljevanje utemeljenih potreb pripadnikov romske skupnosti in izboljšanje življenjskih pogojev pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji, njihovo kakovostno, hitrejšo in lažjo integracijo v družbo ter hkratno ohranitev jezikovnih in kulturnih posebnosti skladno z izraženimi potrebami Romov samih.

Dolgoročni namen in cilj sprejetega programa ukrepov pa je s konkretnimi ukrepi vplivati na razvoj oziroma večanje medsebojnega razumevanja in dialoga med pripadniki romske skupnosti in večinskim prebivalstvom ter promovirati udejanjanje človekovih ter manjšinskih pravic.

Na podlagi izraženih potreb romske skupnosti in poznavanja razmer na terenu so kot prioritetna področja v sprejetem programu ukrepov identificirana in opredeljena področja bivalnih razmer, izobraževanja, zaposlovanja in zdravstvenega varstva, ki zahtevajo konkretne kratkoročne in dolgoročne ukrepe za izboljšanje stanja. Poleg prioritetnih področij država že namenja, in mora v prihodnje še dodatno namenjati, posebno pozornost tudi ohranjanju in razvoju različnih oblik romskega jezika, kulture ter informativne in založniške dejavnosti, vključevanju Romov v družbeno in politično življenje ter osveščanju tako večinskega kot manjšinskega prebivalstva o obstoju diskriminacije in boju proti njej, zavedanju predsodkov posameznikov, še posebej javnih uslužbencev, ki se pri svojem delu srečujejo s pripadniki romske skupnosti.

Osnovni strateški cilji programa ukrepov so tako:

1.      izboljšati bivalne razmere pripadnikov romske skupnosti in urediti romska naselja;

2.     izboljšati izobrazbeno strukturo pripadnikov romske skupnosti in izboljšati obisk romskih otrok v programih predšolske vzgoje, šoloobveznih otrok v rednem izobraževanju ter povečati vključenost mladih in odraslih v nadaljevanje izobraževalnega procesa v skladu z načelom vseživljenjskega učenja;

3.      povečati zaposlenost in znižati brezposelnost pripadnikov romske skupnosti;

4.      izboljšati zdravstveno varstvo pripadnikov romske skupnosti, predvsem s poudarkom na izboljšanju zdravstvenega varstva otrok in žensk;

5.      ohranjati in razvijati kulturne, informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti ter si prizadevati za ohranjanje in razvoj različnih oblik romskega jezika;

6.      povečati osveščenost večinskega prebivalstva glede obstoja, kulture, šeg in navad pripadnikov romske skupnosti ter osveščenost pripadnikov manjšine o pravicah in dolžnostih, ki jim pripadajo kot državljanom Republike Slovenije.

Skladno z zastavljenimi strateškimi cilji so opredeljena prioritetna področja programa ter ukrepi.

V skladu z ZRomS-1 bo uresničevanje programa ukrepov spremljalo vladno delovno telo, ki je že oblikovano, to je Komisija Vlade RS za zaščito romske skupnosti. Uresničevanje predloga programa se bo sistematično spremljalo na letni ravni, pri čemer se bo pripravila evalvacija ukrepov ter se bo po potrebi predlagalo spremembe oziroma dopolnitve dokumenta.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 72. seji, 11. marca 2010

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)