Vlada RS je na današnji seji sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2012, ki ga je 28. 11. 2011 podprl tudi Ekonomsko socialni svet.

Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja določa, da bo izvajanje ukrepov APZ v letu 2012 potekalo v podobnem obsegu kot v letošnjem letu, kar je glede na gibanje brezposelnosti nujno potrebno. Sredstva, ki so namenjena za izvajanje, so v večji meri usmerjena v ukrepe, ki pomenijo neposredno zaposlitev in v tiste ukrepe, ki najbolj učinkovito povečujejo zaposljivost brezposelnih oseb.

V Načrtu APZ je v letu 2012 za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja namenjenih 102,2 milijonov evrov, od tega 39,9 milijonov evrov iz integralnega proračuna in 60,3 milijonov evrov iz Evropskega socialnega sklada in 2 milijona evrov iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Za poplačilo obveznosti, ki so za ukrepe APZ nastale v letu 2011, bo namenjenih 2 milijona evrov. Skupaj bo za izvajanje ukrepov APZ v letu 2012 namenjenih 104,2 milijonov evrov.

V okviru prvega ukrepa »Usposabljanje in svetovanje« so najpomembnejše aktivnosti usposabljanje brezposelnih oseb na konkretnem delovnem mestu, ki bo namenjeno iskalcem prve zaposlitve ter brezposelnim osebam, ki so izgubile delo zaradi stečajev ali kot presežni delavci. Poseben program Usposabljanja na delovnem mestu bo namenjen brezposelnim osebam v Pomurju, ki so bili zaposleni v Muri. Ta program bo sofinanciran iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. V ukrep sodi tudi izobraževanje in usposabljanje brezposelnih oseb, ki zajema pripravo in izvedbo aktivnosti Nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobivanje formalne izobrazbe in usposabljanje v različnih programih za pridobivanje novih veščin in znanj, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, ki je namenjeno sofinanciranju programov izobraževanja in usposabljanja v podjetjih.

Drugi ukrep »Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta« zajema aktivnosti, ki so namenjene usposabljanju zaposlenih v podjetjih in njihovemu nadomeščanju na delovnem mestu, v času, ko so zaradi izobraževanja ali usposabljanja odsotni.

V okviru tretjega ukrepa »Spodbude za zaposlovanje« so zajeti programi subvencioniranja zaposlovanja težje zaposljivih skupin brezposelnih (mladi, starejši, iskalci prve zaposlitve v okviru programa Zaposli.me.) in spodbude za zaposlovanje za Pomursko regijo (povračila prispevkov delodajalcem, ki zaposlujejo v tej regiji). Del sredstev bo namenjenih tudi za aktivacijo prejemnikov denarne socialne pomoči.

V okviru četrtega ukrepa »Kreiranje delovnih mest«, je najpomembnejša aktivnost program javnih del. V okvir četrtega ukrepa sodi tudi spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb, še posebej v nevladnih organizacijah in aktivacija brezposelnih v Pokoplju. Del sredstev pa je namenjenih tudi izvajanju aktivnosti v okviru programa pomoči na domu in osebna asistenca.

Peti ukrep »Spodbujanje samozaposlovanj« je namenjen brezposelnim osebam, ki se želijo samozaposliti. Del ukrepa je namenjen pripravi na samozaposlitev, kjer je celoten projekt samozaposlitve nadgrajen z boljšim ugotavljanjem smiselnosti vključitve brezposelnih oseb v samozaposlitev. V okviru tega ukrepa se bodo izvajale tudi aktivnosti za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.

Z izvajanjem aktivnosti v okviru posameznih ukrepov APZ, se bo v letu 2012 doseglo naslednje učinke in rezultate: 58.255 oseb bo vključenih v izvajanje ukrepov APZ, 14.505 teh vključitev pomeni neposredno zaposlitev, 14.400 oseb, ki bodo vključene v ukrepe APZ v letu 2012, bo na dan 30. 6. 2013 zaposlenih.

Vir: MDDSZ, 8. 12. 2011

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)