Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, ki ga je Komisija Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno potrdila 9. 9. 2011.

Gre za prvo polletno poročilo na podlagi sklepa Vlade RS. Vlada RS pa je na današnji seji razveljavila sklep v delu, ki je določal, da Komisija Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno pripravlja polletna poročila. Komisija je pri pripravi polletnega poročila na podlagi prejetih poročil posameznih nadzornih organov namreč mnenja, da ni potrebe po pripravi in sprejemu nadaljnjih polletnih poročil zaradi kratkega časovnega obdobja  poročil, na katero se to nanaša. 

Poročilo za prvo polletje 2011 o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno je pripravljeno na podlagi poročil in podatkov nadzornih organov, ki so pristojni za nadzor na tem področju, ter na podlagi sklepov Vlade RS ob sprejetju poročila komisije za leto 2009. V poročilu so zajete spremembe in dopolnitve zakonskih in podzakonskih predpisov, ki se neposredno ali posredno nanašajo na delo in zaposlovanje na črno, predstavljeni so delo, projekti in dejavnosti ter konkretni primeri inšpekcijskih služb in drugih nadzornih organov pri preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, skupaj s podatki o številu izvedenih nadzorov ter izrečenih ukrepih in njihovih finančnih učinkih v prvem polletju 2011.

Na koncu je povzetek ključnih ugotovitev prejetih poročil s predlogi sklepov Vladi RS. Pred tem pa komisija v posebnem poglavju na podlagi prejetih poročil predstavlja svoje predvidene dejavnosti in dejavnosti nadzornih organov v drugem polletju 2011 ter priporočila  nadzornim in drugim organom, pristojnim za aktivnosti na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno.

Tržni inšpektorji so v prvem polletju leta 2011 skupno opravili 2575 inšpekcijskih pregledov. Zavezancem je bilo izrečeno 1.139 ukrepov, od tega 488 upravnih in 666 prekrškovnih. Poleg tega so tržni inšpektorji na ustrezna sodišča vložili 15 obdolžilnih predlogov.

Prometni inšpektorat je od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 obravnaval 764 upravnih zadev, 5 zadev s področja dela na črno, 636 zadev v prekrškovnem postopku, 6 zadev dela na črno v prekrškovnem postopku. V prekrškovnem postopku je bilo za ugotovljene kršitve v prevozniški dejavnosti izrečenih sedem glob v znesku 16.417,30 evrov. Inšpektorji DURS so opravili 4.518 davčnih nadzorov in ugotovili za 86.825.303 evrov dodatnih davčnih obveznosti. Carinska uprava je prejela nekaj prijav zoper morebitne kršitelje. V prvi polovici leta so zaznali sedem sumov morebitnih kršitev.

Zdravstveni inšpektorat je pri opravljanju nadzora v okviru svojih pristojnosti ugotovil eno kršitev s področja dela in zaposlovanja na črno pri zavezanki, ki je opravljala zobozdravstveno dejavnost brez kakršnih koli ustreznih dovoljenj, izobrazbe ali vpisa v register.

Inšpektorat za šolstvo in šport je uvedel pet inšpekcijskih postopkov zaradi domnevnih kršitev zakonodaje o delu in zaposlovanju na črno. Primer dobre prakse IRSŠŠ je vzpostavitev ustrezne podatkovne zbirke v obstoječem programu inšpektorata, po katerem se vodijo primeri kršitev zakonodaje o delu in preprečevanju dela na črno. 

Inšpektorat za okolje in prostor je pri dejavnosti regijskih koordinacij inšpekcij sodeloval pri več skupnih inšpekcijskih nadzorih na gradbiščih po vsej Sloveniji, tudi pri preverjanju prisotnih delavcev na gradbiščih. Pri navedenih skupnih nadzorih je bilo doslej pregledanih približno 22 večjih gradbišč, akcija pa še ni zaključena.

V prvi polovici leta 2011 je Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano pregledal 45 izvajalcev del v gozdovih – izdane so bile 3 odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti, 2 izvajalca sta bila predložena v nadaljnjo obravnavo TIRS, 1 IRSD, preostalim pa so bila izrečena opozorila po ZIN in določen rok za odpravo nepravilnosti.

Policija je od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 za ugotovljene prekrške pri pristojnem prekrškovnem organu vložila 297 predlogov za uvedbo postopka o prekršku. Glede na isto obdobje lani, ko je bilo vloženih 217 predlogov, je to porast za približno 26 %. Največ predlogov – 253 (lani 164), je vložila na IRSD, preostalih 44 (lani 50), pa na TIRS.

Inšpektorji za delo so od januarja do junija 2011 ugotovili 261 kršitev, ki so se nanašale na zaposlovanje na črno. V poročevalskem obdobju so opravili skupaj 4161 inšpekcijskih nadzorov delovnih razmerij, kršitve zaposlovanja na črno pa predstavljajo 8,8 % vseh ugotovljenih kršitev, kar je nekoliko višji odstotek kakor lani (7,5 %). Največ vseh kršitev v zvezi z zaposlovanjem na črno je bilo v letu 2011 ugotovljenih v gostinstvu – 76 kršitev. V letu 2011 je bilo zaradi ugotovljenega zaposlovanja na črno pravnim osebam, zasebnikom ali posameznikom izdanih 108 plačilnih nalogov v vrednosti 290.600 evrov in 246 odločb o prekršku v vrednosti 406.697 evrov.

Vir: MDDSZ, 8. 12. 2011

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)