Vlada RS je na seji 13. maja sprejela Poslovni in finančni načrt 2010 Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je nadzorni svet Sklada obravnaval na seji dne 16. 4. 2010.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je javni finančni sklad, ustanovljen z namenom dodeljevanja sredstev za vlaganje v razvoj človeških virov in kadrov za večjo zaposljivost in konkurenčnost, prenos znanja in povezovanja izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega področja z gospodarstvom in za štipendiranje.

Poslovni načrt 2010 predstavlja načrtovano izvedbo programov oziroma novih dejavnosti v letu 2010. V okviru programov spodbujanja mednarodne mobilnosti – Ad futura bo izpeljanih 15 javnih razpisov na vsebinskih področjih: izobraževanje in znanstveno sodelovanje slovenskih državljanov v tujini, izobraževanje in znanstveno sodelovanje tujih državljanov v Sloveniji, vrnitev slovenskih strokovnjakov.

Na podlagi Zakona o štipendiranju bo sklad izvajal programe: neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij (enotne regijske štipendijske sheme), Zoisove štipendije, nagrade za trajnostni razvoj, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu.

Program kreditiranja študija je namenjen slovenskim študentom za kritje stroškov šolnine in življenjskih stroškov v tujini ter za študij v Sloveniji. Programi, ki se financirajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, se bodo izvajali kot eno ali večletni instrumenti.

Finančni načrt 2010 predvideva financiranje delovanja sklada iz različnih virov, načrtovana poraba sredstev je ocenjena glede na porabo leta 2009, z upoštevanjem, da prihajajo v realizacijo novi projekti, ki neposredno vplivajo na višino porabe. Za izvedbo programov štipendiranja in sofinanciranja izobraževanja in usposabljanja je za leto 2010 načrtovanih 45.311.560 evrov prihodkov, kar v primerjavi z letom 2009 predstavlja povečanje prihodkov za 44,77 %.

Prihodki za izvajanje programov mednarodne mobilnosti iz naslova proračunskih sredstev so načrtovani v višini 1.898.070 evrov, kar v primerjavi s preteklim letom predstavlja povečanje za 49,05 %. Povečanje je potrebno zaradi nastopa obveznosti iz pogodbenih razmerij, ki so bila sklenjena v letu 2009, in nadaljevanja izvrševanja pogodbenih obveznosti po pogodbah, ki so bile sklenjene v preteklih letih. Programi mednarodne mobilnosti Ad futura se financirajo tudi iz prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev, ki se v letu 2010 predvidevajo v višini 7.500.000 evrov, kar glede na preteklo leto pomeni znižanje za 19,62 %. Predvideno znižanje je posledica negotove situacije na področju študentskega dela in s tem povezanih koncesijskih dajatev.

Prihodki za nadaljevanje izvajanja programa Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih so načrtovani v višini 2.000.000 evrov. Za nadaljevanje izvajanja programov, ki so se že pričeli izvajati v preteklem letu in se delno financirajo iz evropskih sredstev, so predvideni prihodki v skupni višini 8.617.058 evrov, za nove programe, ki se bodo v letu 2010 šele pričeli izvajati pa 913.390 evrov.

V letu 2010 so načrtovani odhodki za potrebe tekočih transferjev v višini  18.960.021 evrov, kar v primerjavi s preteklim letom predstavlja povečanje za 361,50 %. Glede na posamezna področja oziroma vrste spodbud, se za štipendije in druge spodbude za mednarodno mobilnost načrtujejo odhodki v višini 5.589.312 evrov, kar v primerjavi s preteklim letom pomeni povečanje za 117,6 %, za štipendije po programih na osnovi Zakona o štipendiranju je načrtovanih 1.840.261 evrov odhodkov, kar pomeni povečanje za 96,96 %, odhodki povezani z izvajanjem programov izobraževanja in usposabljanja pa so načrtovani v višini 11.530.448 evrov. V letu 2010 je tako predviden presežek prihodkov nad odhodki za tekoče transfere v višini 26.351.539 evrov, ki se je glede na preteklo leto zmanjšal.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 82. seji, 13. maja 2010

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)