Vlada RS je na današnji seji sprejela »Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2010 – junij 2011«. Dokument določa prednostne naloge Slovenije kot države članice na področju evropskih zadev v obdobju do junija 2011, in sicer z vidika nalog in aktivnosti, ki jih bo morala Slovenija izvajati prvenstveno v okviru Sveta EU kot tudi v okviru Evropskega sveta. Vlada bo predlog deklaracije poslala v sprejem Državnemu zboru RS.

Dokument sestavljata Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU v obdobju januar 2010 – junij 2011 in Prednostne naloge za delo v Svetu EU v obdobju januar 2010 – junij 2011. Prvi del obsega ključne politične usmeritve Republike Slovenije za delovanje v institucijah EU. Drugi del dokumenta podrobneje določa širše sektorske prednostne naloge po posameznih področjih in pomeni nadgradnjo političnih prioritet, predstavljenih v prvem delu. Gradivu je dodana tudi obrazložitev, ki po posameznih področjih podrobneje opisuje stanje v Evropski uniji.

V dokumentu
PREDNOSTNE NALOGE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO V SVETU V OBDOBJU JANUAR 2010–JUNIJ 2011 so takole zapisane prioritete s področij izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja:

  • Izobraževanje in usposabljanje

Slovenija se bo zavzemala, da bosta izobraževanje in usposabljanje v prenovljeni lizbonski strategiji po letu 2010 dobili pomembno vlogo.

Ustvarjalnosti in inovativnosti, ki sta del novega strateškega načrta sodelovanja na področju izobraževanja (E&T2020), Slovenija pripisuje velik pomen za prihodnjo konkurenčnost EU. Prizadevala si bo za odločne in temeljite spremembe v šolskem izobraževanju, kar bo okrepilo sodelovanje pri splošnem šolskem izobraževanju. Tema je v tesni povezavi s prizadevanjem za pravičnost in enakost, za kar se bo zavzemala tudi Slovenija; zlasti bo ta prednostna naloga poudarjena v letu 2010 – letu boja proti revščini in socialni izključenosti.

Strokovni razvoj učiteljev in strokovnega vodstva bo eno od slovenskih prednostnih področij. Tema je tesno povezana s spremenjeno vlogo učitelja, ki jo zahteva heterogenost razredov, globalizacija in vse močnejše mešanje kultur, vedno hitrejši pretok znanja, nove komunikacijske tehnologije in nove naloge učiteljev, povezane z odpiranjem in večjo avtonomijo šol.

Glede vloge izobraževanja v trikotniku znanja (izobraževanje–raziskave–inovacije) bo Slovenija poleg ključnega pomena visokega šolstva poudarjala tudi vse druge izobraževalne ravni. To bo narekovalo reformo učnih načrtov, ki bodo vključevali ustvarjalnost, inovacije, podjetništvo ter nadaljnji razvoj pedagoškega orodja in raziskovalnih metod. Proces bo omogočil razvoj novih načinov ocene kakovosti.

Slovenija bo dala poudarek tudi razvoju poklicnega izobraževanja in usposabljanja kot bistvenega elementa vseživljenjskega učenja ter povezovanju z visokošolskim segmentom (povezovanje kØbenhavnskega in bolonjskega procesa).

  • Raziskave, razvoj in inovacije

Na področju raziskav, razvoja in inovacij si Slovenija prizadeva za dokončno oblikovanje in delovanje Evropskega raziskovalnega prostora (ERP) ter za uveljavitev pete svoboščine – prostega pretoka znanja. V tem prostoru je vzpostavitev odličnih raziskovalnih infrastruktur eden ključnih dejavnikov spodbujanja razvoja trikotnika znanja, družbeno-gospodarskega razvoja ter konkurenčnosti Evrope in njenih regij. Slovenija se zavzema za posodobitev raziskovalnega, izobraževalnega in inovacijskega sistema, ki je pogoj za delovanje tega trikotnika. Ta predstavlja ustrezno strukturo za oblikovanje in boljše usklajevanje politik, vezanih na ustvarjanje in prenos znanja.

Slovenija bo tudi v prihodnje delovala v skladu s svojimi prednostnimi cilji, ki so povečati število raziskovalcev, dograjevati in izpopolnjevati velike raziskovalne infrastrukture, uveljavljati vseživljenjsko učenje in odpraviti administrativne ovire za pretok raziskovalcev. Želi dati več poudarka izboljševanju možnosti za razvoj raziskovalne kariere z družinam prijaznimi modeli, kar bi pritegnilo več žensk in pripadnikov mlajše generacije.

Vir>>Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 60. seji, 24. decembra 2009

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)