Vlada RS je na redni seji 4. februarja določila besedilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o vrtcih ter ga pošilja Državnemu zboru RS v sprejetje po rednem postopku.

Poglavitni cilj predlaganega zakona je zagotovitev nadaljnje kakovosti predšolske vzgoje v javnih vrtcih ter povečanje dostopnosti predšolske vzgoje za starše.

Dostopnost vrtca je še posebej otežena v okoljih, v katerih se srečujejo s povečanim priseljevanjem in s tem povezano demografijo, zato je v zakon vključeno posebno poglavje, s katerim se opredeljuje zagotavljanje zmogljivosti vrtcev.

Cilj predlaganega zakona je tudi odprava administrativnih ovir za javne zavode, tako da zakon zaradi specifike vpisnega postopka otroka v vrtec rešuje posamezna vprašanja postopka, v primeru, kadar je vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest. Z uresničitvijo tega cilja se bodo postopki v vrtcih poenostavili, pri čemer pa se ohranja že doseženi standard pravne varnosti staršev pri vodenju in odločanju o postopkih sprejema otrok v vrtec.

S predlaganim zakonom se zakon dopolnjuje z novimi določbami, s katerimi se omogoča učinkovitejše  zagotavljanje prostorov za potrebe vrtca. V zakon se vnaša novo določbo, s katero se lahko največ dva oddelka otrok organizirata tudi v enostanovanjski hiši ali stavbi, ki je v skladu s klasifikacijo vrste objektov uvrščena v skupino upravnih in pisarniških stavb, stavb splošnega družbenega pomena, stavb za kulturo in razvedrilo in stavb za zdravstvo, za katero je že izdano uporabno dovoljenje in zato ni potrebna sprememba namembnosti.

Predlog zakona določa tudi novo določbo, s katero se občinam nalaga obveznost prostorskega načrtovanja vrtcev pri načrtovanju dejavnosti v prostoru. S tem se bo zagotovilo pravočasno prostorsko načrtovanje vrtcev, kar je bila do sedaj pomanjkljiva praksa. Zakon pa omogoča občinam, da je lahko financiranje izgradnje vrtca predmet dogovora med občino in investitorjem.

Predlog zakona natančneje opredeljuje postopek, ki ureja vpis in sprejem otrok v vrtec, kadar je v vrtcu premalo prostih mest za vse otroke, tako da se Zakon o splošnem upravnem postopku uporablja le v določbah, ki urejajo skrajšani ugotovitveni postopek.

Rešitev je nujna, ker se v praksi v vrtcih kaže, da je potrebno poenostaviti, skrajšati in poceniti izpeljavo teh postopkov ob zagotovitvi nezmanjšane pravne varnosti pravic staršev, povezanih z vpisom in vključitvijo otrok v vrtce.

S predlogom zakona se poenostavljajo evidence, ki jih vodijo vrtci, tako da se podatki zbirajo z vidika spoštovanja načela sorazmernosti le v obsegu, ki je potreben glede poteka postopka vpisa in  vključitve v vrtec.

V predlog zakona se za zagotovitev enakega položaja strokovnih delavcev, ki delajo v vrtcih, s strokovnimi delavci v drugih izobraževalnih zavodih povzemajo določbe, ki jih je prinesla novela ZOFVI-H glede pravic do nadaljnjega opravljanja dela na podlagi izpolnjevanja predpisanih pogojev po predpisih, ki so veljali do uveljavitve šolske zakonodaje na dan 16.3.1996.

Temeljni namen Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih je torej dograditev sedanjih določb, na podlagi katerih morajo občine pravočasno zagotoviti zadostne zmogljivosti v vrtcih oziroma dodatna prosta mesta, ko se pojavi zadosti staršev, ki želijo otroka vključiti v vrtec, vendar občina nima dovolj zmogljivosti,  ter dograditev določb, s katerimi se ureja postopek vpisa in vključitve otrok v vrtec. Zakon z vidika spoštovanja načela sorazmernosti zbiranja osebnih podatkov v vrtcih opredeljuje dve ločeni evidenci, ki ju vodijo vrtci, in sicer posebej za vpisane otroke in posebej za vključene otroke.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 67. seji, 4. februarja 2010

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)