Vlada RS je na seji 15. aprila sprejela Program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2010. Podlage za Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: letni program) so: Zakon o izobraževanju odraslih, Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (v nadaljnjem besedilu: resolucija) in Proračun Republike Slovenije za leto 2010. Z letnim programom se določajo izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajale in (so)financirale iz državnega proračuna v letu 2010. Z letnim programom se določajo tudi prioritete, ki bodo zagotavljale optimalno dinamiko uresničevanja opredeljenih strateških ciljev, določenih z resolucijo. Iz veljavnega državnega proračuna Republike Slovenije se za izvajanje tega letnega programa zagotovi 56.584.985 EUR, od tega pri proračunskem uporabniku Ministrstvu za šolstvo in šport 18.590.706 EUR, pri proračunskem uporabniku Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pa 37.994.279 EUR. V primerjavi s preteklim letom je Ministrstvo za šolstvo in šport svoj delež sredstev povečalo za 9,3 %, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa zmanjšalo za 9,3 %. Zaradi gospodarske situacije, ki se je pojavila že konec leta 2008, smo na določenih ukrepih aktivne politike zaposlovanja, ki se financirajo izključno iz sredstev integralnega dela proračuna RS, prav tako okrepili že obstoječe programe in pripravili nove. Trendi gibanja števila brezposelnih oseb se po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje namreč ponovno zvišujejo, posledično pa se to odraža tudi na namenskih sredstvih, namenjenih za pospeševanje vključevanja v programe informiranja, svetovanja, usposabljanja in izobraževanja za zaposljivost in zaposlitev brezposelnih oseb ter usposabljanje in izobraževanje zaposlenih oseb. Finančne in vsebinske napovedi izvedbe programov za ciljne skupine, tj. za usposabljanje in izobraževanje za potrebe trga dela so torej realni odraz stanja in potreb na trgu dela v tem trenutku, se pa lahko skozi leto še spremenijo kot posledica stanja na trgu.

Sredstva bodo po prioritetnih področjih Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 namenjena:
•    13.201.210 EUR ali 23,3 odstotkov za splošno izobraževanje odraslih,
•      9.605.575 EUR ali 17 odstotka za izobraževanje za dvig izobrazbene ravni,
•    27.043.179 EUR ali 47,8 odstotkov za izobraževanje in usposabljanje za potrebe dela ter
•      6.735.021 EUR ali 11,9 odstotka za razvoj in dejavnosti potrebnih za izvajanje izobraževanja.

 

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 77. seji, 15. aprila 2010

Več>> Program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2010.

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)