Vlada je na seji 12. 1. 2012 sprejela sklep, s katerim se javnim zavodom, iz pristojnosti MŠŠ na področju vzgoje in izobraževanja za potrebe izobraževanja odraslih, dovoli sklepanje podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi.

Vlada RS je na 138. redni seji dne 9. junija 2011 sprejela sklep, ki ga je kasneje dopolnila in v 2. a) točki določa:

»2. Vlada Republike Slovenije je z namenom obvladovanja javnofinančnih odhodkov odločila, da organi državne uprave in njihovi posredni proračunski uporabniki, pri katerih ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije:

a) ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi, razen:
– za izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja, ki se izvajajo v za ta namen ustanovljenih organizacijskih enotah,
– kadar je sklepanje teh pogodb izrecno določeno s posebnim zakonom ali s soglasjem Vlade Republike Slovenije,
– za izvajanje projektov institucionalne izgradnje in drugih znanstveno raziskovalnih projektov, ki se financirajo iz sredstev EU ali drugih tujih sredstev, in
– za izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči.

Uporabniki morajo takoj zahtevati razvezo že sklenjenih avtorskih in podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi.«.

Z navedenim sklepom je dovoljeno sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb v primeru izvajanja strokovnih usposabljanj ne pa tudi izobraževanj. Hkrati s tem pa je dovoljeno sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb ne glede na omejitve, v kolikor se predhodno pridobi soglasje Vlade Republike Slovenije. V pristojnost Ministrstva za šolstvo in šport sodi več kot 130 javnih zavodov, v katerih Vlada Republike Slovenije izvršuje ustanoviteljske pravice in obveznosti. V večini tovrstnih javnih zavodov se izvaja izobraževanje odraslih, v cca 30 pa tudi višješolsko izobraževanje. V vseh teh primerih se dejavnost ne financira iz  javnih sredstev pač pa se v celoti financira iz šolnin udeležencev. Dosedanja praksa je bila, da so učitelji, ki so svojo delovno obveznost v celoti izpolnili v okviru redne dejavnosti, ki je financirana iz javnih sredstev, izvedli tudi posamezne module izobraževanja odraslih oziroma izrednega višješolskega izobraževanja. Šola je v takem primeru natančno vedela, kakšen nivo kvalitete izobraževanja nudi svojim slušateljem, hkrati pa je zaradi načina izvedbe izobraževalnega sistema kakršen koli drugačen način sklepanja pogodb z izvajalci nesmotrn. Navedena izobraževanja potekajo v modulih oziroma strnjeno, kar pomeni, da izobraževanje poteka v popoldanskem času običajno ob koncu tedna oziroma v soboto, pri tem pa traja posamezen modul mesec ali dva. Tako se tudi podjemne pogodbe sklenejo le za čas trajanja modula.

Celotno sporočilo za javnost

Vir: Vlada RS, 12. 1. 2012

(Skupno 35 obiskov, 1 današnjih obiskov)