Vlada RS je na seji 26. novembra sprejela sklep za nakup novih poslovnih prostorov za potrebe Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.  

Predmet investicije je nujna zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS, ki je javni zavod. Deluje na lokaciji Ob Železnici 16 v objektu Saturn, kjer najema od Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI) v drugem nadstropju 7 pisarn, obenem pa si s CPI-jem deli sejno sobo.

Investicija predvideva nakup dodatnih poslovnih prostorov v I. nadstropju objekta Saturn v skupni površini 288 m2, vključno z nakupom 10 parkirnih mest. V primeru realizacije investicije se predvideva, da se bo CMEPIUS iz obstoječih prostorov v 2. etaži sosednjega objekta delovno preselil v najete prostore 1. etaže, ki jih bo najemal od CPI. Za povezavo z novimi poslovnimi prostori, pa je potrebno izvesti potrebne preboje, tako da se bodo obstoječe poslovne površine povezale z novimi. Namen investicijskega projekta je, da se z nakupom dodatnih površin v velikosti 288 m2, nakupom parkirnih prostorov in izvedbo potrebnih prebojev ustvari možnost povezave obstoječih poslovnih prostorov z novimi površinami. S tem se zadosti ciljem investicije po zagotovitvi ustreznih materialnih pogojev za izvajanje obstoječih in perspektivnih programov, ustreznih prostorov za hranjenje informativnega in promocijskega gradiva in materialnih pogojev za organizacijo srečanj, delavnic in sestankov. Investicija je predvidena v letu 2009. Poslovni prostori, ki so predmet nakupa bodo v upravljanju CMEPIUS-a, kot samostojnega javnega zavoda..

Predmetni prostori so nujni zaradi prostorske stiske CMEPISUa ter v skladu z zahtevami Evropske komisije, ki je že večkrat ugotovila neustreznost obstoječih prostorov ter zahtevala nujno ukrepanje za zagotovitev večjih poslovnih prostorov ter s tem zagotovitev nemotene izvajanje aktivnosti zavoda.

Projekt sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo iz proračunske postavke 5698 Investicije v raziskovalno dejavnost v višini 198.805,40 EUR.

V skladu z navedenim je bila predmetna nepremičnina vključena v Letni načrtu pridobivanja stvarnega premoženja države za leto 2009 ter prav tako za leta 2010 in 2011 v posamični vrednosti nad 300.000 EUR.

Za potrebe nakupa poslovnih prostorov CMEPIUSa je bil julija 2009 izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP v katerem je bila skupna vrednost nakupa predmetnih prostorov z desetimi parkirnimi mesti ocenjena na 694.664,40 EUR.

Vlada Republike Slovenije je na seji 27.10.2009 sprejela Sklep o uvrstitvi novega projekta št. 3311-09-0002 »CMEPIUS – nakup poslovnih prostorov«, s katerim je uvrstila predmetni projekt v Načrt razvojnih programov.

Nepremičnino je po naročilu Ministrstva za šolstvo in šport dne 09.11.2009 ocenilo podjetje Dodoma d.o.o. iz Maribora, in sicer pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin – Sonja Gračanić. Ocenjena vrednost nepremičnine skupaj z desetimi parkirnimi mesti znaša: 664.000,00 EUR.

Pravna podlaga za sklenitev neposredne prodajne pogodbe ter pridobitev lastninske pravice na nepremičnini je Zakon o Vladi Republike Slovenije,  14. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. List RS, št 14/2007) in 1. odst. 33. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007).

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 56. seji, 26. novembra 2009

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)